ذبیح اله اسلامی

ذبیح اله اسلامی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهسیزقین٠٣:٣٨ - ١٣٩٩/٠١/٣٠ترکی: نم نم بارانگزارش
2 | 0
he is slow on draw١٨:٥٠ - ١٣٩٩/٠١/٢٢در اصل : کند در تیر اندازیگزارش
5 | 0
هنگه جوا٠٣:٥١ - ١٣٩٩/٠١/١٩کلمه ای ترکی است به معنای پین که برای بستن گاو آهن استفاده می شدهگزارش
5 | 0
sleep like a log٠٣:٢٩ - ١٣٩٩/٠١/١٩به خواب عمیق فرو رفتنگزارش
16 | 0
put on weight٠١:٤٩ - ١٣٩٩/٠١/١٩فربه شدنگزارش
14 | 1
lanky٠١:٤١ - ١٣٩٩/٠١/١٩پوست استخوانگزارش
12 | 0
including vat٠٤:٣١ - ١٣٩٩/٠١/١٢شامل مالیات بر ارزش افزودهگزارش
9 | 0
you can't dance at two wedding٠٠:٢٢ - ١٣٩٩/٠١/٠٧هم خدا را می خواهی هم خرما راگزارش
5 | 0
you can't dance at two wedding٠٠:٢٢ - ١٣٩٩/٠١/٠٧با یک دست نمی شه دو تا هندوانه برداشتگزارش
5 | 0
scratch my back and i'll scratch yours٠٠:٠٦ - ١٣٩٩/٠١/٠٧هوامو داشته باشی هواتو دارمگزارش
12 | 0
you scratch my back and i'll scratch yours٠٠:٠٥ - ١٣٩٩/٠١/٠٧دنیا عوض بدلهگزارش
9 | 1
you can say that again٢٣:٥٥ - ١٣٩٩/٠١/٠٦گل گفتی گزارش
46 | 1
you can say that again٢٣:٥٤ - ١٣٩٩/٠١/٠٦قربان دهنتگزارش
25 | 1
youve got me there٢٣:٤٨ - ١٣٩٩/٠١/٠٦جوابی ندارمگزارش
5 | 0
youve got me there٢٠:٠٥ - ١٣٩٩/٠١/٠٦گرفتی منوگزارش
2 | 0
split hairs٠٣:٠٩ - ١٣٩٩/٠١/٠٥مته به خشخاش گذاشتنگزارش
7 | 1
wrong side of the track١٤:٣٩ - ١٣٩٩/٠١/٠٤محله فقیر نشینگزارش
5 | 0
wrong side of the track١٤:٣٩ - ١٣٩٩/٠١/٠٤پایین شهرگزارش
7 | 0
a word to the wise١٤:٣١ - ١٣٩٩/٠١/٠٤اگر در خانه کس است یک حرف بس استگزارش
5 | 0
water under the bridge٠٣:٢٤ - ١٣٩٩/٠١/٠٤کاریه که شدهگزارش
14 | 0
water under the bridge٠٣:١٩ - ١٣٩٩/٠١/٠٤آبی که ریختهگزارش
12 | 0
walk on eggs٠٣:٠٥ - ١٣٩٩/٠١/٠٤هوشیار بودنگزارش
2 | 0
stork's visit٠١:١١ - ١٣٩٩/٠١/٠٤از لپ لپ در آمدنگزارش
5 | 0
stork's visit٠١:١٠ - ١٣٩٩/٠١/٠٤تولدگزارش
5 | 0
vent one's spleen٢٠:١٢ - ١٣٩٩/٠١/٠٣دق دلی خود را خالی کردنگزارش
7 | 0
variety is the spice of life٢٠:٠٥ - ١٣٩٩/٠١/٠٣تنوع لازمه زندگیهگزارش
16 | 0
vote with one's feet٢٠:٠٠ - ١٣٩٩/٠١/٠٣ترک کردن به نشانه اعتراضگزارش
14 | 1
talk until the cows come home١٢:٣٩ - ١٣٩٩/٠١/٠٣تا دیر وقتگزارش
12 | 0
under the sun١٢:٢٥ - ١٣٩٩/٠١/٠٣در زیر آسمانگزارش
2 | 1
there are many more fish in the sea٠٤:٤٢ - ١٣٩٩/٠١/٠٣حق انتخاب زیادهگزارش
16 | 1
taken aback٠٤:٢٨ - ١٣٩٩/٠١/٠٣جا خوردنگزارش
48 | 1
hard line٠٣:٥٤ - ١٣٩٩/٠١/٠٣تندی کردنگزارش
2 | 0
straight from the horse's mouth١٩:٤٠ - ١٣٩٩/٠١/٠٢منبع موثقگزارش
25 | 1
sell for a song١٨:١٢ - ١٣٩٩/٠١/٠٢مفت فروختنگزارش
9 | 0
she is second to none١٧:٢٦ - ١٣٩٩/٠١/٠٢بی نظیرگزارش
7 | 0
salt of the earth١٧:٠٢ - ١٣٩٩/٠١/٠٢کار درستگزارش
9 | 0
run into a stone wall٠٥:٤٠ - ١٣٩٩/٠١/٠٢به بن بست خوردنگزارش
5 | 0
run for you life٠٥:٣٠ - ١٣٩٩/٠١/٠٢جان خود را نجات دادنگزارش
14 | 1
rome was not built in a day٠٤:١٩ - ١٣٩٩/٠١/٠٢راه صد ساله رو تو یه روز نمی شه رفتگزارش
18 | 0
roll one's sleeves up٠٤:١١ - ١٣٩٩/٠١/٠٢آستین بالا زدن - همت کردنگزارش
9 | 0