برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ذبیح اله اسلامی

ذبیح اله اسلامی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ترکی: نم نم باران ١٣٩٩/٠١/٣٠
|

2 در اصل : کند در تیر اندازی ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

3 کلمه ای ترکی است به معنای پین که برای بستن گاو آهن استفاده می شده ١٣٩٩/٠١/١٩
|

4 به خواب عمیق فرو رفتن ١٣٩٩/٠١/١٩
|

5 فربه شدن ١٣٩٩/٠١/١٩
|

6 پوست استخوان ١٣٩٩/٠١/١٩
|

7 شامل مالیات بر ارزش افزوده ١٣٩٩/٠١/١٢
|

8 با یک دست نمی شه دو تا هندوانه برداشت ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

9 هم خدا را می خواهی هم خرما را ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

10 هوامو داشته باشی هواتو دارم ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

11 دنیا عوض بدله ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

12 گل گفتی
١٣٩٩/٠١/٠٦
|

13 قربان دهنت ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

14 جوابی ندارم ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

15 گرفتی منو ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

16 مته به خشخاش گذاشتن ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

17 پایین شهر ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

18 محله فقیر نشین ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

19 اگر در خانه کس است یک حرف بس است ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

20 کاریه که شده ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

21 آبی که ریخته ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

22 هوشیار بودن ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

23 از لپ لپ در آمدن ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

24 تولد ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

25 دق دلی خود را خالی کردن ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

26 تنوع لازمه زندگیه ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

27 ترک کردن به نشانه اعتراض ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

28 تا دیر وقت ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

29 در زیر آسمان ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

30 حق انتخاب زیاده ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

31 جا خوردن ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

32 تندی کردن ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

33 منبع موثق ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

34 مفت فروختن ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

35 مفت فروختن ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

36 بی نظیر ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

37 کار درست ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

38 به بن بست خوردن ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

39 جان خود را نجات دادن ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

40 راه صد ساله رو تو یه روز نمی شه رفت ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

41 آستین بالا زدن-همت کردن ١٣٩٩/٠١/٠٢
|