برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حجت بهمنی

حجت بهمنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کند و کاو درون وب فعالیت مفید اینترنتی است و حاصل آن دسترسی آسان به اطلاعات دقیق،کامل و کم هزینه است.با وب جستجویی انجام گرفتن ،لحاظ گشتن جستجو مفید ... ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

2 همکلاسی ها ، شاگردان یک کلاس ،شاگردان یک کلاس مشترک ، شاگردان مشترک ، کلاس مشترک ، مدرسه مشترک ، واحد مشترک بین آقایان یا خانم ها در کلاس مشترک ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

3 همزمان شدن دو پدیده هم سو در یک خط مش ادبی باعث اتخاذ ترتیبی تازه با برنامه یاری رسان خواهد بود ایجاب شرایط تلاقی نامیده میشود و برخورد یا مواجه در ب ... ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

4 در اصل ترجمه ادوبی کانکت یعنی بتونه خشتی
پایگاه مرجع آموزشی بروی سیستم آنلاین و دارای کارکرد متفاوت مثلاً گفتگو آنلاین،ارایه تصویری یا شنیداری و ن ...
١٤٠٠/٠١/٢٩
|

5 هر ارتشی که جای مشخص آمار حضور موثری در میان روزهای رسمی خدمت روز خود را با ارایه عدم موثرحضور در آمار روز مشخص خدمت رسمی خود به اختصاص گذارد و باعث ... ١٣٩٩/١٢/١٧
|

6 ازدواج خیر از ثمری سنتی وبشری یا ببخشید حیوانی است که به منظور آن چه مونث زن معاینه ای شود وچه مرد از کادر آینده خالی خود تشکیلات مبتنی بر ارتباط ای ... ١٣٩٩/١٢/١٥
|

7 آیه ای شریفه از قرآن و استفاده ای در نیروهای خودی خواستار دفاع از میهن یا نگهبانی در میان نگهبانان ١٣٩٩/١٢/١٥
|

8 حرکت با گوی یاwithout let or hinderanceدر تنیس یا بازیهای دیگر ١٣٩٩/١٢/١٥
|