برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Nima

start living today,there is no tomorrow

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بستن ١٣٩٨/١٢/١٦
|

2 بوته ١٣٩٨/١٢/١٦
|

3 کسی که ١٣٩٨/١٢/١٦
|

4 پیشنهاد کردن ١٣٩٨/١٢/١١
|

5 غذای ناسالم و ضرر دار ١٣٩٨/١٢/١١
|

6 شامل بودن ١٣٩٨/١٢/١١
|

7 نگران ١٣٩٨/١٢/١١
|

8 یه پرنده هست
بزرگتر از مرغ(۳ یا ۴ برابر مرغ)
١٣٩٨/١٢/١١
|

9 نمایشگاه ١٣٩٨/١٢/٠٨
|

10 سپرده
پس انداز
١٣٩٨/١٢/٠٨
|

11 نام آور ١٣٩٨/١١/٣٠
|

12 سعی کردن ١٣٩٨/١١/٢٢
|

13 a full grown person or animal ١٣٩٨/١١/٢٢
|

14 میمون بدون دم ١٣٩٨/١١/٢٢
|

15 ورزش:پاس از پشت دروازهبه یار جلوی دروازه⚽️⚽️⚽️⚽️ ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

16 غرق شدن ١٣٩٨/١٠/٢٦
|

17 در معرض خطر ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

18 سوار شدن به هواپیما ١٣٩٨/١٠/١٣
|

19 تمیز کردن میز ١٣٩٨/١٠/١٣
|

20 خواندن سرود ملی


١٣٩٨/١٠/١٣
|

21 چیدن میز ١٣٩٨/١٠/١٣
|

22 فرهنگ ایرانی اسلامی ١٣٩٨/١٠/١٣
|

23 انرژی هسته ای ١٣٩٨/١٠/١٣
|

24 wear special clothed ١٣٩٨/١٠/١٣
|

25 چمدون رو گرفتن ١٣٩٨/١٠/١٢
|

26 تشعشعات رادیویی ١٣٩٨/١٠/١١
|

27 اتفاقاتی که قرار است بیفتد و هنوز نیوفتاده ١٣٩٨/١٠/١١
|

28 پارکینگ برای ماشینا ١٣٩٨/١٠/١١
|

29 حافظه
١٣٩٨/١٠/١١
|