برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

هیتلر

هیتلر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 زبان عامیانه ١٣٩٩/١٢/٢٩
|

2 قابله! ١٣٩٩/١٢/٢٩
|

3 کسی که فقط ماهی را به عنوان گوشت میخورد(در کل ، ماهی و سبزیجات و حبوبات و میوه میخورد) ١٣٩٩/٠٩/٢٣
|

4 التهاب غدد سباسه چشم ١٣٩٩/٠٨/٠١
|

5 چماقی شکل شدن و برامدگی پشت ناخن در بیماری های قلبی و تنفسی ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

6 تحمیل کردن ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

7 طب کل نگر ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

8 توضیح کامل دادن ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

9 تغییر دادن ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

10 ارثی ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|