برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

هیتلر

هیتلر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 التهاب غدد سباسه چشم ١٣٩٩/٠٨/٠١
|

2 چماقی شکل شدن و برامدگی پشت ناخن در بیماری های قلبی و تنفسی ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

3 تحمیل کردن ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

4 طب کل نگر ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

5 توضیح کامل دادن ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

6 تغییر دادن ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

7 ارثی ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|