برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حسام موسی پور

حسام موسی پور ضد زن محوری فمنیستی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مثل یک مردی تحملش کرد یا رنجشش پذیرفت

او (مرد)به خصومت،سختی،درد یا پریشانی عاطفی ، بدبختی به شکل پرخاشگرانه یا کلیشه ای مردانه بدون سوال کرد ...
١٤٠٠/٠٤/٣١
|