برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زهرا روشنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 چربی خون
این واژه در توصیف کاهش رنگ سفید پلاسما به کار می رود .
١٣٩٩/١٢/٠٩
|

2 درمان بدون جراحی با تزریق آنزیم به دیسک برآمده ١٣٩٩/١٠/١٩
|