برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

هیدی پیروتی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در شیمی بازداری ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

2 معرف یا شناساگر ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

3 هیدی اسم پسر کردی یعنی آرام و متین ،صبور ،به نرمی ١٣٩٨/٠٦/٢٣
|