برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمدصادق هاونگی

محمدصادق هاونگی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به یک نقص در قهرمانان گفته می شود که در آخر داستان باعث کشته شدن یا سقوط آن فرد می گردد. ١٣٩٩/٠٧/١٤
|

2 در خوشامدگویی غیر رسمی = اوضاع و احوال چطوره؟ ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

3 توفانی که باد بسیار شدید دارد و بر فراز آب حرکت می کند ١٣٩٨/٠٩/١٩
|

4 به اردوی تفریحی رفتن ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

5 در صنعت خودرو سازی = تغییر در ظاهر خودرو، بروزرسانی ظاهر خودرو ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

6 Cockpit ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

7 هوانوردی = بعد از باند، فرود آمدن ( تاچ کردن touch ) ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

8 هوانوردی = قبل از باندنشستن (تاچ کردنtouch ) ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

9 هوانوردی = سکان ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

10 عمومی = پناه گاه
هوانوردی = آشیانه هواپیماهای نظامی
١٣٩٨/٠٤/١٥
|