برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

هاتف صادقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 رو هوا ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

2 ۱ سرک کشیدن
۲ (به زور) وارد شدن یا نفوذ کردن
١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

3 فرسایشی ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

4 برخلاف انتظار ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

5 1- سر / نوک
2- نصیحت
3- انعام
١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

6 صلح آمیز ١٣٩٩/٠٧/٢١
|

7 پُکیدن ١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

8 با موفقیت عبور کردن ١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

9 قر زدن ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

10 سرم داره می ترکه از درد ١٣٩٩/٠٦/٢٥
|

11 مانع ، مانع بودن ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

12 چشماش ضعیفه ١٣٩٩/٠٦/١١
|

13 عملاً ١٣٩٩/٠٦/٠٨
|

14 رونمایی کردن ١٣٩٩/٠٦/٠٣
|

15 اتفاقاً برعکس ... ١٣٩٩/٠٥/٣١
|

16 (در مورد صحبت) رُک بودن ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|