برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد دهقان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بخش
قسمت
مکان
١٣٩٩/٠٣/١٠
|

2 نتیجه دادن
نتیجه به دست آمده
حاصل کار
کار انجام شده
١٣٩٩/٠٣/٠٧
|

3 ضربه
جهش
پشته
افزایش
اوج
سیر صعودی
١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

4 اختلاف
تفاوت
١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

5 گزینه خواستنی
تمایل
خصیصه مثبت
١٣٩٩/٠٢/١٩
|

6 نوپا
تازه کار
تازه پا گرفته
نو کیسه
تازه به دوران رسیده
کسی که تازه روی دور موفقیت افتاده است
١٣٩٩/٠٢/١٨
|

7 اختصاصی
مخصوص
مخصوص به خود
١٣٩٩/٠٢/١٠
|

8 فوت.
یک فوت برابر با ۱۲ اینچ یا سی سانتیمتر
١٣٩٩/٠١/٢٩
|

9 سرعت پردازنده
سرعت کلاک
١٣٩٩/٠١/٢٨
|

10 چاق و چله
درشت و زکخت
بد ترکیب
بی قواره
١٣٩٩/٠١/٢٦
|

11 در تعامل
در رویارویی
در درگیر بودن با چیزی
مشغول بودن به کاری
١٣٩٩/٠١/٠٣
|

12 دست نخورده
سالم
کامل
بدون حواس پرتی
با حواس جمع
با تمرکز روی کاری
١٣٩٩/٠١/٠٣
|

13 پشتیبانی شده
پشتیبانی کردن از چیزی
١٣٩٩/٠١/٠٢
|

14 روتر وای فای ١٣٩٨/١٢/٢٤
|

15 ترکیب
شکل ظاهری
شکل و شمایل
نمای بیرونی
آنچه در ظاهر قابل مشاهده است
١٣٩٨/١٢/٢٢
|

16 خیلی کم
کم ارزش
پیش پا افتاده
١٣٩٨/١٢/١٤
|

17 حسگر تشخیص چهره(در وسایل الکترونیکی از قبیل گوشی همراه، تبلت، لپ‌تاپ و...) ١٣٩٨/١٢/١٢
|

18 الکترونیک: کلید یا دکمه برای کنترل(حجم صدا)
به عنوان مثال: کلید کنترل حجم صدا = volume rocker
١٣٩٨/١٢/١٢
|

19 اعلان
آگهی
خبر
خبر تبلیغاتی
١٣٩٨/١٢/١٠
|

20 محافظت از اطلاعات شخصی ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

21 نگاهی اجمالی به گذشته‌ی همان موضوع
مرور دوباره
بازنگری
مرور اجمالی
نگاه سریع
١٣٩٨/١٢/٠٤
|

22 به طور ژولیده
به طور درهم و برهم
١٣٩٨/١١/٢٩
|

23 به طور گیج کننده ای
به طور آشفته ای
به طور سردگم
١٣٩٨/١١/٢٩
|

24 خصوصيات‌
ويژگی ها
ويژه‌، اختصاصى‌، خاص‌
(جمع‌) مشخصات‌، جزئيات‌
١٣٩٨/١١/٢٨
|

25 مسحور کننده
سحرآمیز
مجذوب کننده
١٣٩٨/١١/٢٨
|

26 از همان نگاه اول.
از اغاز
از اولین نگاه
با اولین نگاه
١٣٩٨/١١/٢٨
|

27 قابلیت تعمیرپذیری ١٣٩٨/١١/٢٨
|

28 شرح یک خطی
توضیح در یک سطر
١٣٩٨/١١/٢٥
|

29 ارسال کردن
فرستادن
١٣٩٨/١١/٢٥
|

30 بی علاقه.بی میل. بدون اشتیاق ١٣٩٨/١١/١٨
|

31 یادآوری کردن. اعلام کردن. ١٣٩٨/١١/١٣
|

32 شخصا تجربه کردن ١٣٩٨/١١/١٠
|

33 از نزدیک.
از نزدیک دیدن.
به طور حضوری مشاهده کردن.
از نزدیک لمس کردن.
١٣٩٨/١١/١٠
|

34 از نزدیک ١٣٩٨/١١/١٠
|