رضائی

رضائی

فهرست جمله های ترجمه شدهarrange١٩:٤٣ - ١٣٩٧/٠٧/٢١
• My secretary will phone you to arrange a meeting.
منشی من جهت ترتیب دادن قرار ملاقات با شما تماس خواهد گرفت.
37 | 1