برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حسن اشرف زاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 آشفتگی،پریشانی ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

2 نسل کشی، کشتار دسته جمعی، ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

3 باسن،برامدگی باسن ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

4 کلک،کلک زدن ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

5 نابودی، ازبین بردن ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

6 نابودکردن،از بین بردن،زدودن ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

7 گرفتگی،احتقان
گرفتگی بینی=nasal congestion
١٣٩٩/٠١/٢٧
|

8 بینی،دماغ،
گرفتگی بینی=nasal congestion
١٣٩٩/٠١/٢٧
|

9 مدعی،رقیب،حریف مدعی ١٣٩٩/٠١/١٩
|

10 پاک کردن آلودگی، ضدعفونی،نابودکردن میکروب و ویروس ، ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

11 خواب الودگی،چرت زدن، ١٣٩٨/١٢/١٢
|

12 انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس،تا،کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت.
١٣٩٨/١٢/١٢
|

13 پی در پی،پیاپی،پشت سرهم ١٣٩٨/١١/١٥
|

14 بشدت عصبانی،لبریزاز خشم،خشمگین ١٣٩٨/١١/٠٩
|

15 احتمال زیاد،احتمال داده میشود،به احتمال اینکه،احتمالی که بر اساس شواهد بدست امده ١٣٩٨/١١/٠٨
|

16 چندپاره شدن،تکه تکه شدن،ریزریزشدن،ازهم پاشیدن ١٣٩٨/١٠/١٠
|

17 سلطنت ١٣٩٨/٠٧/١٢
|

18 ترساندن،هراس اتداختن،وحشت در دل کسی انداختن ١٣٩٨/٠٧/١١
|

19 ترس،هراس،وحشت ١٣٩٨/٠٧/١٠
|

20 جنبه،منظر، ١٣٩٨/٠٧/١٠
|

21 خوک وحشی،گراز ١٣٩٨/٠٦/١٠
|