برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عباس حسن زاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 آواز ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

2 آستانه ماه نوروز ( کنایه از رویش گیاهان ) ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|