برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حسن امامی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

251 وکنش بد ١٣٩٧/٠٩/١١
|

252 مواجهه دو چیز یا دو کس ١٣٩٧/٠٩/١١
|

253 هابیل پسر آدم ١٣٩٧/٠٩/١١
|

254 قابیل پسر آدم ١٣٩٧/٠٩/١١
|

255 کلمات معادل مناسبتر �مانند سرپرست خانواده بجای بیوه� ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

256 زیاد کردن از طریق زاد و ولد برای حیوانات یا قلمه برای گیاهان ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

257 فعل متعدی فعلی که نیاز به مفعول دارد ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

258 مسند خبری ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

259 حالت فاعلی ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

260 وسوسه ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

261 حیله گر ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

262 مکار ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

263 جای دلگیر و بدون هوای تازه (جایی که نفس کشیدن برای آدم سخته) مثلا وقتی آدم تو آسانسور گیر میکنه ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

264 هیولا ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

265 تکه پارچه پاره پوره ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

266 مولد زاینده ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

267 زیر نظر گرفتن چیزی یا کسی توسط پلیس (خصوصا وقتی انتظار میره جرمی اتفاق بیافته) ١٣٩٧/٠٩/٠٢
|

268 شکوفه زدن درخت ١٣٩٧/٠٩/٠٢
|

269 بی خبر - بی اطلاع ١٣٩٧/٠٩/٠٢
|

270 ناهماهنگی و عدم هم گرایی ١٣٩٧/٠٩/٠٢
|

271 موافقت و صلح بین افراد و کشورها ١٣٩٧/٠٩/٠٢
|

272 آب راه ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

273 پیشامدهای غیر مترقبه یا حوادث پیش بینی نشده ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

274 دلپذیر ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

275 آرام بخش ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

276 گندت بزنن ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

277 شایعه ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

278 فرم اظهارنامه مالیاتی ١٣٩٧/٠٨/١٨
|

279 کهیر ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

280 لبه ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

281 قطعا مسلما ١٣٩٧/٠٨/١١
|

282 سردخانه (برای نگهداری جنازه) ١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

283 عصا ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

284 داشتن اولویت برای تعیین زمان مرخصی ١٣٩٧/٠٨/٠٤
|

285 سابقه کار ١٣٩٧/٠٨/٠٤
|