برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حسن امامی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

201 شر و بدی ١٣٩٧/٠٩/٣٠
|

202 پری دریایی
موجود خیالی که بالا تنه ی آن به شکل یک زن و پایین تنه به شکل ماهی است
١٣٩٧/٠٩/٣٠
|

203 he cups my face
او صورتم را در دستاش گرفت (کنایه از گرفتن چیزی مانند گرفتن فنجان در دست)
١٣٩٧/٠٩/٣٠
|

204 اسلام هراسی ١٣٩٧/٠٩/٣٠
|

205 دستگاهی که نوزادان زودتر ازموعد متولد شده را برای رشد کامل در آن میگذارند
دستگاهی که تخم پراکندگان را برای تکمیل فرایند باروری در آن میگذارند.
...
١٣٩٧/٠٩/٣٠
|

206 چیزی را که درباره ان احساس گناه می کنیم به کسی گفتن
I had spent two months worrying about it and I was glad to get it off my chest.
من دو ماه ر ...
١٣٩٧/٠٩/٢٩
|

207 تبعیض ١٣٩٧/٠٩/٢٩
|

208 مراقبت کردن از چیزی یا کسی ١٣٩٧/٠٩/٢٩
|

209 یک داستان یا بهونه غیر واقعی برای بر انگیختن حس ترحم کسی. ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

210 گریه آور (فیلم، داستان، پیشآمد گریه آور) ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

211 تنظیم کردن موتور ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

212 افتضاح ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

213 نادیده گرفتن چیزی یا کسی ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

214 دم کردن چایی ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

215 سبوس گندم ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

216 روپوش ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

217 جارو زدن ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

218 پرت کردن چیزی مثل سنگ، کتاب یا ... ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

219 واسطه ازدواج - واسطه امر خیر
کسی که تلاش میکنه واسطه ازدواج دیگران بشه
١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

220 کسی که معتقد است نمی توان ثابت کرد که خدا هست یا نه. ١٣٩٧/٠٩/٢٣
|

221 مشاجره کردن ١٣٩٧/٠٩/٢٣
|

222 عهد -
در عهد قدیم In the Old Testament,
در عهد جدید In the New Testamen.
١٣٩٧/٠٩/٢٣
|

223 بدبین ١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

224 جابجا کردن چیزی از جایی به جای دیگر
جابجایی اندام از کسی به کس دیگر
جابجایی گیاه از جایی به جای دیگر
١٣٩٧/٠٩/٢١
|

225 سیستم لوله کشی ساختمان ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

226 اشتباه حرفه ای مانند اشتباه پزشکی ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

227 ضمیری ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

228 عبارتی در جمله که برای توصیف و شرح درباره فاعل به کار می آید. ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

229 متخصص یا کارشناس
مثال Heart disease guru متخصص بیماری قلب
١٣٩٧/٠٩/١٧
|

230 تعطیلی موقت خط تولید ١٣٩٧/٠٩/١٦
|

231 پر شور و حرارت
مانند: یک سخنرانی پرشور A passionate speech
١٣٩٧/٠٩/١٦
|

232 جدی ١٣٩٧/٠٩/١٦
|

233 اختیار ١٣٩٧/٠٩/١٦
|

234 توبه و پشیمانی ١٣٩٧/٠٩/١٦
|

235 استقلال ١٣٩٧/٠٩/١٦
|

236 شاه و ملکه - پادشاهی ١٣٩٧/٠٩/١٦
|

237 رد کن بیاد
fork over the cash یعنی پولو رد کن بیاد
١٣٩٧/٠٩/١٦
|

238 شوخ ١٣٩٧/٠٩/١٦
|

239 تخص ١٣٩٧/٠٩/١٦
|

240 اقتدار ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

241 شورت زنانه ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

242 ضد گلوله ضد ضربه ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

243 بررسی کردن ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

244 داخلی ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

245 بدرفتاری ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

246 همسر آزاری ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

247 پوسیدن - متلاشی شدن ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

248 بی اعتمادی و عدم تفاهم ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

249 هر چیز قابل احترام ١٣٩٧/٠٩/١٢
|

250 سوراخ کردن چیزی ١٣٩٧/٠٩/١٢
|