برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حسن امامی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 وسوسه کننده - فریبنده
مترادف tempting
١٣٩٨/٠٥/٠١
|

52 مازاد - مازاد بر نیاز ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

53 کنار آمدن با هم - ساختن با یکدیگر ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

54 مستقل و غیر وابسته
مترادف با independence
١٣٩٨/٠٥/٠١
|

55 کسی که راحت میشه اونو فهمید (دارای شخصیت غیرپیچیده) - متضاد complicated ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

56 مبتکر - کسی که به خوبی می تواند تصیم خوب بگیرد. ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

57 وظیفه شناس ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

58 فهیم ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

59 قابل اعتماد ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

60 خودخواه و خودپسند ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

61 پول دوست - پول پرست ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

62 پر ابهت ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

63 جامع - چند کاره و چند هنره ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

64 آدم معقول و متعادل ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

65 داخلی و درونی
متضاد با exterior
١٣٩٨/٠٥/٠١
|

66 کنار گذاشتن - تعدیل نیرو کردن ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

67 تکراری و یکنواحت ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

68 سر مایه گذاری ریسکی ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

69 باقی ماندن ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

70 راکد -- هوا یا آبی که بی تحرک مانده و معمولا بوی بد گرفته است ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

71 به جلو رفتن - به سمت توسعه و پیشرفت رفتن
We have to strive for what we want.
١٣٩٨/٠٥/٠١
|

72 دست تنها - بی کمک ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

73 دارای شغل آزاد ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

74 کارمند دولت ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

75 نردبان ترقی سکوی پرتاب ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

76 بیشتر ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

77 کارمند دولت یا صاحب مقام در یک پست دولتی ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

78 سرزنده و پر انرژی ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

79 تیز و نکته بین ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

80 شاد و قبراق ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

81 حفظ کردن
I always treasure his friendship من همیشه دوستی او را حفظ کردم
١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

82 فامیل سببی ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

83 شباهت قابل توجه ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

84 ظاهر جذاب ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

85 پر از جوانی ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

86 اثر ناخودآگاه ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

87 خود ارزیابی ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

88 گسترش محدوده شهری ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

89 اردو ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

90 نازک نارنجی ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

91 سفاک و بی رحم ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

92 نیرومند و قدرتمند
The two players together make a formidable combination. دو بازیگر درکنار هم ترکیب قدرتمندی را ساخته اند.
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

93 جرات ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

94 زنده ماندن (مترادف survival)
How can he get by on so little money?
١٣٩٨/٠٤/٠٧
|

95 برقراری رابطه حسنه بعد از دعوا ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

96 تحریک کردن، خشمگین کردن ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

97 وقت رفتنه ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

98 قابل مذاکره ١٣٩٨/٠٣/٢١
|

99 احتمالش خیلی زیاده
مثال It's a safe bet Martin will be the last to arrive.
احتمالش خیلی زیاده که مارتین آخرین نفریه که میرسه.
١٣٩٨/٠٣/١٧
|

100 منقرض شده
نابود
The campaign was as dead as a dodo.
١٣٩٨/٠٣/١٥
|