هانیه اکبری

هانیه اکبری

فهرست جمله های ترجمه شدهheart٠٩:٣٠ - ١٤٠٠/٠٨/٠١
• She was afraid, and she could feel her heart beating faster.
آن خانم ترسیده بود و او احساس میکرد قلبش در حال تپش سریعتر است
5 | 1