برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

HANANEH

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 آرام باش. ١٤٠٠/٠٤/١٢
|

2 ترن هوایی ١٤٠٠/٠٤/٠٦
|

3 چه چیزی رخ داده؟
چه اتفاقی افتاده؟
چه چیزی شده؟
١٤٠٠/٠٣/٢٨
|