برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

دکتر حمید ملاجعفری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 رفتگر، تمیزکار، سپور ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

2 رفتگر، تمیزکار، سپور ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

3 اسم: کاربرد، استفاده، مصرف
فعل: استفاده کردن، بکار بردن،بمار گرفتن، مصرف کردن، بهره بردن


تذکر: "استفاده کنید" غلط است چون حالت امر ...
١٤٠٠/٠١/٢٢
|

4 یادآوری، تذکر، اشاره ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

5 شهادت دادن
در صحنه‌ی رویدادی بودن و درستی و راستی آنرا شهادت دادن
تفاوت آن با تصدیق اینست که در تصدیق درستی و راستی گفته یا عملی اظهار میشود، و ...
١٤٠٠/٠١/١٠
|

6 سخت کردن، استوار کردن، قوی کردن ١٤٠٠/٠١/١٠
|

7 پی در پی، پشتِ سر هم ١٣٩٩/١٢/١٨
|

8 واقعیتِ امر، خودِ پدیده، خودِ یک چیز ١٣٩٩/١٢/١٢
|

9 کلمه "منیر" و "منور" در آبادیس به روشن و درخشان ترجمه میشود. این کافی نیست. معنی این دو واژه از نظر دستوری متفاوت است.
"منیر" چیزی است که از نیرو ...
١٣٩٩/١١/١٦
|

10 کلمه "منیر" و "منور" در آبادیس به روشن و درخشان ترجمه میشود. این کافی نیست. معنی این دو واژه از نظر دستوری متفاوت است.
"منیر" چیزی است که از نیرو ...
١٣٩٩/١١/١٦
|

11 کلمه "منیر" و "منور" در آبادیس به روشن و درخشان ترجمه میشود. این غلط است. معنی این دو واژه از نظر دستوری متفاوت است.
"منیر" چیزی است که از نیروی ...
١٣٩٩/١١/١٥
|

12 کلمه "منیر" و "منور" در آبادیس به روشن و درخشان ترجمه میشود. این غلط است. معنی این دو واژه از نظر دستوری متفاوت است.
"منیر" چیزی است که از نیروی ...
١٣٩٩/١١/١٥
|

13 حرکت دهنده، جنباننده، مسبِّبِ حرکت و جنبش ١٣٩٩/١٠/٠١
|