حمیدرضا دادگر_فریمان

حمیدرضا دادگر_فریمان متولداستان خراسان رضوی شهرستان فریمان، طراح جدول. فرهنگی. عاشق جدول و موسیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهدانش شناخت اشکال٠٢:٥٣ - ١٣٩٩/١١/٠٩هندسهگزارش
0 | 0
دانش اندازه گیری٠٢:٥١ - ١٣٩٩/١١/٠٩هندسهگزارش
0 | 0
دانش٠٢:٥٠ - ١٣٩٩/١١/٠٩اندیشه، بینش، حکمت، خرد، دانایی، شناخت، علم، فرهنگ، فضل، معرفتگزارش
2 | 1
نماد لاغری٠٢:٤٩ - ١٣٩٩/١١/٠٩نیگزارش
0 | 1
نحیف و لاغر٠٢:٤٨ - ١٣٩٩/١١/٠٩نزارگزارش
0 | 1
ضعیف و لاغر٠٢:٤٧ - ١٣٩٩/١١/٠٩زارگزارش
0 | 0
بســیار ضعیف و لاغــر٠٢:٤٦ - ١٣٩٩/١١/٠٩مافنگیگزارش
0 | 0
لاغر و نحیف٠٢:٤٤ - ١٣٩٩/١١/٠٩نازک اندامگزارش
2 | 0
واژه ای برای شگفتی٠٤:١٤ - ١٣٩٩/١١/٠٧اوهگزارش
0 | 0
سازمان دادن٠٤:٢١ - ١٣٩٩/١١/٠٧تشکیل، مرتب کردن، نظم دادن، سامان دادن، تشکیلات، برنامه ریزیگزارش
5 | 0
انقلابی هند٠٤:١٦ - ١٣٩٩/١١/٠٧نهروگزارش
2 | 0
واژه ای برای بیان درد یا شگفتی٠٤:١٤ - ١٣٩٩/١١/٠٧اوهگزارش
0 | 0
گیاهی برای دام٠٤:١٣ - ١٣٩٩/١١/٠٧یونجهگزارش
2 | 0
تفرجگاه تهران٠٤:١٢ - ١٣٩٩/١١/٠٧اوینگزارش
0 | 1
لقبی برای امپراتوران روم٠٤:٠٨ - ١٣٩٩/١١/٠٧سزارگزارش
0 | 0
باز کردن٠٤:٠١ - ١٣٩٩/١١/٠٧گشادن، وا کردن، گشودن، دایر کردن، تاسیس کردن، ایجاد کردن، جدا کردن، شکافتن، تشریح کردن، شرح دادن، از بین بردن مانع، مرتفع ساختن، گره گشایی کردنگزارش
0 | 0
عامل بیماری تب مالت٠٣:٥١ - ١٣٩٩/١١/٠٧بروسلاگزارش
0 | 0
شرکت خودروسازی چینی٠٣:٥٦ - ١٣٩٩/١١/٠٧دانگفنگ، لیفانگزارش
0 | 0
منوال راه٠٣:٥٢ - ١٣٩٩/١١/٠٧روشگزارش
0 | 0
تب مالت٠٣:٥١ - ١٣٩٩/١١/٠٧بروسلوزگزارش
2 | 0
التهاب مجاری صفراوی٠٣:٤٦ - ١٣٩٩/١١/٠٧کُلانژیتگزارش
0 | 0
گلی خاص منطقه اسیا و اروپا٠٣:٤٥ - ١٣٩٩/١١/٠٧گل ماهورگزارش
0 | 0
چهره را زیباتر می کند٠٤:٣١ - ١٣٩٩/١١/٠٦لبخندگزارش
0 | 0
هدایتگر و زعیم٠٤:٢٥ - ١٣٩٩/١١/٠٦رهبرگزارش
0 | 0
کسی که معماری می کند٠٤:٢٤ - ١٣٩٩/١١/٠٦آرشیتکتگزارش
0 | 0
دست و پایی که بی حرکت باشد٠٤:٣٢ - ١٣٩٩/١١/٠٦لمسگزارش
0 | 0
گماشتن٠٤:٣١ - ١٣٩٩/١١/٠٦نصبگزارش
2 | 0
فروشنده گوشت٠٤:٣٠ - ١٣٩٩/١١/٠٦قصابگزارش
0 | 0
دوستان خاموش٠٤:٢٨ - ١٣٩٩/١١/٠٦کتبگزارش
0 | 0
هدایتگر و پیشوا٠٤:٢٥ - ١٣٩٩/١١/٠٦راهنماگزارش
0 | 0
هدایت گر٠٤:٢٤ - ١٣٩٩/١١/٠٦راهنماگزارش
5 | 1
با یکدیگر دادوستد کردن٠٤:١١ - ١٣٩٩/١١/٠٥تعاملگزارش
0 | 0
خارج قسمت٠٤:٢٥ - ١٣٩٩/١١/٠٥بهرگزارش
2 | 1
زندگانی٠٤:٢٤ - ١٣٩٩/١١/٠٥معاش، حیات، زندگی، زیست، عمر، هستی، تعیش، عیش، گذرانگزارش
2 | 0
نخستین دوره شاهنامه٠٤:٢٣ - ١٣٩٩/١١/٠٥اساطیریگزارش
0 | 0
پدر شیمی٠٤:١٩ - ١٣٩٩/١١/٠٥لاوازیهگزارش
0 | 0
توده چیزی مثل گندم یا جو٠٤:٠٩ - ١٣٩٩/١١/٠٥کوتگزارش
0 | 0
شهر صنعتی المان٠٤:١٨ - ١٣٩٩/١١/٠٥ینا، رورگزارش
0 | 1
ماشین پنبه پاک کنی٠٤:١٧ - ١٣٩٩/١١/٠٥جینگزارش
5 | 0
دردمندی٠٤:١١ - ١٣٩٩/١١/٠٥بیماری، تالم، توجع، دردآلودگی، علت، مرضگزارش
2 | 1
زر خالص٠٤:١٠ - ١٣٩٩/١١/٠٥جوگزارش
2 | 0
فصیح٠٤:٠٩ - ١٣٩٩/١١/٠٥بلیغ، زبان دان، زبان آور، شیوا، غرا، گشاده زبانگزارش
12 | 1
رنج و دشواری٠٤:٠٨ - ١٣٩٩/١١/٠٥مشقتگزارش
0 | 1
بیچارگی و بدبختی٠٢:٤٨ - ١٣٩٩/١١/٠٤ادبار، فلاکتگزارش
2 | 0
ترنج٠٢:٤٧ - ١٣٩٩/١١/٠٤بالنگ، طرح چهارگوشه، طرح گل وبوته دار، طرح اسلیمی قالیگزارش
2 | 0
تپق زدن٠٢:٣٠ - ١٣٩٩/١١/٠٤ریبگزارش
2 | 1
برج سوم برابر خرداد١٧:٣٨ - ١٣٩٩/١١/٠٣جوزاگزارش
0 | 0
شهری در امریکا١٧:٣٦ - ١٣٩٩/١١/٠٣سیاتلگزارش
0 | 0
از خطاطان نستعلیق در سده دهم١٧:١٨ - ١٣٩٩/١١/٠٣محمد ابریشمیگزارش
0 | 0
از گیاهان اپارتمانی١٧:٢٧ - ١٣٩٩/١١/٠٣فیکوس، آزالیاگزارش
2 | 0