حمیدرضا دادگر_فریمان

حمیدرضا دادگر_فریمان متولداستان خراسان رضوی شهرستان فریمان، طراح جدول. فرهنگی. عاشق جدول و موسیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهپلیس امنیت اخلاقی٠٣:٣٧ - ١٣٩٩/١١/١٢فاتبگزارش
2 | 1
بداخلاق و عصبی٠٣:٣٤ - ١٣٩٩/١١/١٢بدخوگزارش
2 | 1
خلا٠٣:٣٢ - ١٣٩٩/١١/١٢پوچی، تهیگی، ونگی، وکیومگزارش
16 | 1
بخش مطلوب٠٣:٢٠ - ١٣٩٩/١١/١٢کامگزارش
2 | 0
عیش مطلوب٠٣:٢٠ - ١٣٩٩/١١/١٢کامگزارش
5 | 0
ورزش جسمی و روحی٠٣:٢٢ - ١٣٩٩/١١/١٢یوگاگزارش
5 | 0
کمال مطلوب٠٣:٢١ - ١٣٩٩/١١/١٢ایده آلگزارش
9 | 0
قیمت مطلوب مشتری٠٣:٢٠ - ١٣٩٩/١١/١٢ارزانگزارش
2 | 0
مطلوب٠٣:١٩ - ١٣٩٩/١١/١٢پسندیده، خواسته، خوشایند، موردنظر، دلخواه، محبوب، مرغوب، مساعد، مطبوع، مقبول، مقصود، دلپسندگزارش
12 | 1
کارشناس٠٣:٥٥ - ١٣٩٩/١١/١١خبره، کاردان، متخصص، واردگزارش
9 | 1
وزیر سلطان حسین بایقرا٠٣:٤٨ - ١٣٩٩/١١/١١امیر علی شیرنواییگزارش
5 | 0
سلطان نثر فرانسه٠٣:٤١ - ١٣٩٩/١١/١١آناتول فرانسگزارش
0 | 0
نام قدیم ان سلطان اباد بود٠٣:٤٨ - ١٣٩٩/١١/١١اراکگزارش
2 | 0
نام سلطان محمود خدابنده٠٣:٤٧ - ١٣٩٩/١١/١١الجایتوگزارش
2 | 0
لقب خسرو ملک اخرین سلطان غزنوی٠٣:٤٦ - ١٣٩٩/١١/١١تاج الدولهگزارش
2 | 0
سلطان موسیقی٠٣:٤٠ - ١٣٩٩/١١/١١بتهوونگزارش
0 | 1
شاعر معاصر سلطان سنجر٠٣:٤٤ - ١٣٩٩/١١/١١انوریگزارش
0 | 0
پدر سلطان محمود غزنوی٠٣:٤٣ - ١٣٩٩/١١/١١سبکتگینگزارش
0 | 0
بازیگر مرد سریا ل سلطان و شبان٠٣:٤٢ - ١٣٩٩/١١/١١هاتفیگزارش
0 | 0
اخرین سلطان غزنوی٠٣:٤١ - ١٣٩٩/١١/١١تاج الدولهگزارش
0 | 0
سلطان گور گیر٠٣:٤٠ - ١٣٩٩/١١/١١بهرامگزارش
2 | 1
سلطان دو پای جنگل٠٣:٣٩ - ١٣٩٩/١١/١١تارزانگزارش
0 | 0
بنایی مذهبی و تاریخی در شیراز٠٣:٣٥ - ١٣٩٩/١١/٠٩بقعه شاهچراغگزارش
2 | 0
ورزشگاه باشگاه بایر لورکوزن٠٣:١٩ - ١٣٩٩/١١/٠٩بای آرناگزارش
2 | 0
محدب٠٣:٣٣ - ١٣٩٩/١١/٠٩کوژ، برآمده، برجسته، گوژگزارش
5 | 1
بزرگترین ورزشگاه کشورمان٠٣:٢٠ - ١٣٩٩/١١/٠٩ازادیگزارش
2 | 1
ورزشگاه معروف تهران٠٣:٢٢ - ١٣٩٩/١١/٠٩آزادیگزارش
2 | 0
دانش بررسی و شناخت اثار قدیمی٠٣:٠٩ - ١٣٩٩/١١/٠٩باستان شناسیگزارش
2 | 0
ورزشگاه سنتی٠٣:٢٠ - ١٣٩٩/١١/٠٩زورخانهگزارش
2 | 0
ورزشگاه باشگاه بارسلون٠٣:١٩ - ١٣٩٩/١١/٠٩نیوکمپگزارش
2 | 0
دانشمند امریکایی قرن بیستم٠٣:٠٥ - ١٣٩٩/١١/٠٩اپنهایمرگزارش
0 | 0
از مظاهر زیبای طبیعی٠٣:١١ - ١٣٩٩/١١/٠٩ابشارگزارش
0 | 0
ورزشگاه٠٣:١٨ - ١٣٩٩/١١/٠٩استادیوم، باشگاه، زورخانهگزارش
9 | 0
دانشگاهی در ترکیه٠٣:٠٤ - ١٣٩٩/١١/٠٩آتاترکگزارش
0 | 0
قیصر٠٣:١١ - ١٣٩٩/١١/٠٩سزار، امپراطور، کسراگزارش
0 | 1
دانشنامه ای رایانه ای٠٣:٠٩ - ١٣٩٩/١١/٠٩انکارتاگزارش
0 | 0
دانشمند بلژیکی خالق موریانه٠٣:٠٨ - ١٣٩٩/١١/٠٩موریس مترلینگگزارش
0 | 0
دانشمند ایرانی معاصر غزنویان٠٣:٠٧ - ١٣٩٩/١١/٠٩بیرونیگزارش
0 | 0
دانشمند اتمی معاصر امریکایی٠٣:٠٦ - ١٣٩٩/١١/٠٩اتوهانگزارش
0 | 0
دانشگاهی در فرانسه٠٣:٠٥ - ١٣٩٩/١١/٠٩سوربنگزارش
0 | 0
دانشگاهی در انگلستان٠٣:٠٤ - ١٣٩٩/١١/٠٩کمبریجگزارش
2 | 0
دانشگاه معروف انگلستان٠٣:٠٣ - ١٣٩٩/١١/٠٩اکسفوردگزارش
0 | 0
خبر گزاری دانشجویان٠٣:٠٢ - ١٣٩٩/١١/٠٩ایسناگزارش
0 | 0
بالاترین درجه علمی دانشگاهی٠٣:٠١ - ١٣٩٩/١١/٠٩دکتراگزارش
0 | 0
بنیانگذار دانش استاتیک٠٢:٥٦ - ١٣٩٩/١١/٠٩ارشمیدسگزارش
0 | 0
دانش اموز عرب٠٢:٥١ - ١٣٩٩/١١/٠٩تلمیذگزارش
0 | 0
اموزشیار دانشگاه٠٢:٥٩ - ١٣٩٩/١١/٠٩مدرسگزارش
0 | 0
دوره دانش نجوم عهد قدیم٠٢:٥٧ - ١٣٩٩/١١/٠٩ژئوسنتریکگزارش
2 | 0
الهه دانش روم باستان٠٢:٥٦ - ١٣٩٩/١١/٠٩مینرواگزارش
0 | 0
دانش و علم٠٢:٥٤ - ١٣٩٩/١١/٠٩فضلگزارش
0 | 1