حمیدرضا دادگر_فریمان

حمیدرضا دادگر_فریمان متولداستان خراسان رضوی شهرستان فریمان، طراح جدول. فرهنگی. عاشق جدول و موسیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهمنفذ٠٤:٠١ - ١٣٩٩/١١/٢٣ترک، ثقبه، خلل وفرج، رخنه، روزن، روزنه، سوراخ، شکاف، مجرا، پنجرهگزارش
0 | 0
اثری از الکسی اربوزف روس٠٣:٥٨ - ١٣٩٩/١١/٢٣سال های سفرگزارش
0 | 0
کاشف پنی سیلین٠٣:٥٢ - ١٣٩٩/١١/٢٣فلمینگگزارش
2 | 0
از انواع سردرد٠٤:١٩ - ١٣٩٩/١١/٢١میگرنگزارش
0 | 0
خانه ساحلی و ییلاقی مجلل٠٤:١٩ - ١٣٩٩/١١/٢١ویلاگزارش
0 | 0
سالم و بی عیب٠٤:١٦ - ١٣٩٩/١١/٢١سلیمگزارش
0 | 0
تندرست و بی عیب٠٤:١٥ - ١٣٩٩/١١/٢١سلامتگزارش
0 | 1
بی عیب٠٤:١٤ - ١٣٩٩/١١/٢١پاک، مبرا، بی نقص، سالم، صحیح، کامل، سلیمگزارش
0 | 1
اشباع شده از چیزی٠٤:١٤ - ١٣٩٩/١١/٢١سیرگزارش
0 | 0
زاویه باز٠٤:١٣ - ١٣٩٩/١١/٢١منفرجهگزارش
0 | 0
برتری علمی٠٤:٠٣ - ١٣٩٩/١١/٢١فضیلتگزارش
0 | 0
دخالت کردن٠٤:١٢ - ١٣٩٩/١١/٢١مداخلهگزارش
2 | 0
دوختن شکاف٠٤:٠٧ - ١٣٩٩/١١/٢١بخیهگزارش
0 | 1
ناز و خرام٠٣:٤٩ - ١٣٩٩/١١/٢١چمگزارش
2 | 1
پرنده هلیم٠٤:٠٣ - ١٣٩٩/١١/٢١بوقلمونگزارش
0 | 0
در اصطلاح خیاطی پاره ای از جامه٠٤:٠٠ - ١٣٩٩/١١/٢١برگهگزارش
0 | 0
برج کج ایتالیا٠٣:٥٦ - ١٣٩٩/١١/٢١پیزاگزارش
0 | 0
از جهات ا ربعه٠٣:٥٥ - ١٣٩٩/١١/٢١شمال، جنوب، شرق، غربگزارش
0 | 0
پایتخت کر ه جنوبی٠٣:٥٣ - ١٣٩٩/١١/٢١سئولگزارش
0 | 1
اهنگ قدیم موسیقی٠٣:٤١ - ١٣٩٩/١١/٢١ناقوسیگزارش
0 | 0
شبکه تلویزیونی٠٣:٤٩ - ١٣٩٩/١١/٢١کانالگزارش
0 | 0
مابعدالطبیعه٠٣:٤٤ - ١٣٩٩/١١/٢١ماوراء الطبیعه، متافیزیکگزارش
2 | 1
بنای تاریخی کرمان٠٣:٤٢ - ١٣٩٩/١١/٢١قلعه رودکگزارش
0 | 0
از سرداران ابومسلم٠٣:٤١ - ١٣٩٩/١١/٢١اشرفگزارش
2 | 0
دانه ای تلخ٠٣:٤٠ - ١٣٩٩/١١/٢١گاورسگزارش
0 | 0
دسته ای از جانوران٠٣:٣٩ - ١٣٩٩/١١/٢١مهره داران، بی مهرگانگزارش
0 | 0
تراس٠٣:٣٨ - ١٣٩٩/١١/٢١ایوان، صفه، مهتابی، بام، پشت بام، بالکنگزارش
2 | 1
شاعر مسافر٠٣:٣٧ - ١٣٩٩/١١/٢١رهیگزارش
2 | 1
سونات بتهوون٠٣:٣٦ - ١٣٩٩/١١/٢١پاستورالگزارش
5 | 0
سفیه٠٣:٣٢ - ١٣٩٩/١١/٢١ابله، احمق، بله، بی شعور، بی عقل، خل، کانا، کم خرد، کم شعور، کم عقل، کم هوش، کودن، نادانگزارش
0 | 1
بیماری قند خون٠٤:١٢ - ١٣٩٩/١١/١٥دیابتگزارش
0 | 0
بی قیدوبند٠٤:١٥ - ١٣٩٩/١١/١٥رها، یله، آزادگزارش
0 | 1
خندان و خوشحال٠٤:١٤ - ١٣٩٩/١١/١٥متبسم، بسیم، بشاشگزارش
0 | 1
بیماری قند٠٤:١٢ - ١٣٩٩/١١/١٥دیابتگزارش
0 | 1
رسول خدا٠٤:١١ - ١٣٩٩/١١/١٥نبیگزارش
0 | 1
همسر کمبوجیه یکم٠٤:٠٨ - ١٣٩٩/١١/١٥مانداناگزارش
0 | 0
قسمت ملودیک ا پرا٠٤:٠٧ - ١٣٩٩/١١/١٥اریاگزارش
0 | 0
عبای این شهر معروف است٠٣:٥٦ - ١٣٩٩/١١/١٥نایینگزارش
0 | 0
مدح و ثنا٠٣:٤٧ - ١٣٩٩/١١/١٥ستایشگزارش
7 | 0
حمد و مدح٠٣:٤٨ - ١٣٩٩/١١/١٥ثناگزارش
0 | 0
مدح٠٣:٤٧ - ١٣٩٩/١١/١٥آفرین، تحسین، تکریم، تمجید، مدحت، ثنا، ستایش، مدیح، مدیحه، منقبت، نعتگزارش
7 | 1
صورت خلاصه دارایی و بدهی٠٣:٤٢ - ١٣٩٩/١١/١٢ترازنامهگزارش
5 | 1
گرد و مدور٠٣:٤٦ - ١٣٩٩/١١/١٢قلقلیگزارش
2 | 1
شفیع٠٣:٤٧ - ١٣٩٩/١١/١٢پایمرد، دخیل، شافع، شفاعتگر، فریادرس، میانجی، واسطهگزارش
5 | 1
گرد ومدور٠٣:٤٦ - ١٣٩٩/١١/١٢قلقلیگزارش
2 | 0
الیاف ابریشم مصنوعی٠٣:٤٥ - ١٣٩٩/١١/١٢ریونگزارش
2 | 1
صمیمیت و اخلاص در دوستی٠٣:٤٢ - ١٣٩٩/١١/١٢ارادتگزارش
5 | 1
خلائق٠٣:٣٩ - ١٣٩٩/١١/١٢مردمگزارش
2 | 1
پلیس امنیت اخلاقی٠٣:٣٧ - ١٣٩٩/١١/١٢فاتبگزارش
2 | 1
بداخلاق و عصبی٠٣:٣٤ - ١٣٩٩/١١/١٢بدخوگزارش
2 | 1