حمیدرضا دادگر_فریمان

حمیدرضا دادگر_فریمان متولداستان خراسان رضوی شهرستان فریمان، طراح جدول. فرهنگی. عاشق جدول و موسیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهمخترع پیل الکتریکی١٦:٤٥ - ١٣٩٩/١١/٢٦ولتاگزارش
2 | 1
مخترع پیانو١٦:٤٤ - ١٣٩٩/١١/٢٦کریستوفرگزارش
2 | 0
مخترع بنزین١٦:٤٣ - ١٣٩٩/١١/٢٦برتون آمریکائیگزارش
0 | 0
مخترع بلندگو١٦:٤٢ - ١٣٩٩/١١/٢٦رایس کلوکگزارش
0 | 0
مخترع برق١٦:٤١ - ١٣٩٩/١١/٢٦ادیسون آمریکائیگزارش
0 | 0
مخترع بالن١٦:٤٠ - ١٣٩٩/١١/٢٦وسط برادران مونگلفیه فرانسویگزارش
0 | 0
مخترع اجاق گاز١٦:٣٦ - ١٣٩٩/١١/٢٦سال 1855 توسط پنس آمریکائیگزارش
0 | 0
مخترع ایتالیایی پیل الکتریکی١٦:٣٩ - ١٣٩٩/١١/٢٦ولتاگزارش
0 | 0
مخترع انگلیسی ماشین بخار١٦:٣٨ - ١٣٩٩/١١/٢٦جیمز واتگزارش
0 | 0
مخترع اسکاتلندی لگاریتم١٦:٣٧ - ١٣٩٩/١١/٢٦نپرگزارش
0 | 0
نوعی بیماری عصبی روحی١٦:٢٧ - ١٣٩٩/١١/٢٦هیستریگزارش
0 | 0
مخترع اتم١٦:٣٦ - ١٣٩٩/١١/٢٦در سال 1904توسط لرد و ترود انگلیسیگزارش
0 | 0
مخترع ایینه١٦:٣٥ - ١٣٩٩/١١/٢٦مارویگزارش
0 | 1
مشت ومال دهنده١٦:٣٣ - ١٣٩٩/١١/٢٦ماساژورگزارش
2 | 0
نوعــی بیمــاری عصبــی١٦:٢٧ - ١٣٩٩/١١/٢٦هیستری، صرعگزارش
0 | 0
نوعی بیماری چشمی١٦:٢٦ - ١٣٩٩/١١/٢٦تراخمگزارش
0 | 0
نوعی بیماری پوستی١٦:٢٥ - ١٣٩٩/١١/٢٦اگزما، اکلهگزارش
0 | 0
نوعی بیماری ویروسی١٦:٢٤ - ١٣٩٩/١١/٢٦هپاتیت، ایدزگزارش
5 | 0
نوعی بیماری واگیردار١٦:٢٣ - ١٣٩٩/١١/٢٦وبا، سیاه سرفه، کرونا، مخملک، آنفلوانزاگزارش
0 | 0
نوعی بیماری١٦:٢٢ - ١٣٩٩/١١/٢٦هاری، ابولا، وبا، تب، آنفولانزا، هپاتیت، اگزما، تراخم، صرع، هیستری، کزاز، تالاسمیگزارش
2 | 1
از نقاط دیدنی استان هرمزگان١٦:١٩ - ١٣٩٩/١١/٢٦قلعه سیبه، ترنهگزارش
0 | 0
بخشی جزوی١٦:١٧ - ١٣٩٩/١١/٢٦برخیگزارش
0 | 0
سبکی از کشتی محلی در ایران٠٤:٤١ - ١٣٩٩/١١/٢٦چوخهگزارش
0 | 0
از شخصیت های انقلابی مکزیک٠٤:٤٠ - ١٣٩٩/١١/٢٦امیلیانو زاپاتا، پانچوویلاگزارش
0 | 0
انقلابی مکزیک٠٤:٣٩ - ١٣٩٩/١١/٢٦امیلیانو زاپاتا، پانچوویلاگزارش
0 | 0
دریچه ای در عنبیه چشم٠٤:٣٣ - ١٣٩٩/١١/٢٦مردمکگزارش
0 | 0
روستایی اطراف شهر خمام استان گیلان٠٤:٣٦ - ١٣٩٩/١١/٢٦لاتگزارش
0 | 0
سازی که صدای بم دارد٠٤:٢٦ - ١٣٩٩/١١/٢٦باسگزارش
0 | 0
سرمایه٠٤:٣٤ - ١٣٩٩/١١/٢٦پول، دست مایه، راس المال، دارایی، مال، نقد، نقدینه، وجه، دارایی غیرمادی، توان، قدرت فکری، علمی، هنری، کاپیتالگزارش
9 | 0
فلس ماهی٠٤:٣٣ - ١٣٩٩/١١/٢٦پولک، کچگزارش
7 | 1
خط القعر٠٤:٣٢ - ١٣٩٩/١١/٢٦ژرفگاه، تالوِگگزارش
0 | 1
سازی که شنیدنش از دور خوش است٠٤:٢٦ - ١٣٩٩/١١/٢٦دهلگزارش
0 | 0
نویسنده رمان ژان کریستف٠٤:٢٩ - ١٣٩٩/١١/٢٦رومن رولانگزارش
0 | 1
سازی که با لب نواخته می شود٠٤:٢٦ - ١٣٩٩/١١/٢٦نیلبکگزارش
0 | 1
راسته ای از حشرات٠٤:٢٥ - ١٣٩٩/١١/٢٦نازک بالان، قاب بالانگزارش
0 | 1
تیم فوتیال یونانی٠٤:٢٤ - ١٣٩٩/١١/٢٦آاکگزارش
0 | 0
سدی در استان گلستان بر روی رود گرگان٠٤:٢٣ - ١٣٩٩/١١/٢٦وشمگیرگزارش
0 | 0
سدی در استان گلستان٠٤:٢٢ - ١٣٩٩/١١/٢٦نومل، وشمگیرگزارش
0 | 0
اولاد و ذریه٠٤:٢٠ - ١٣٩٩/١١/٢٦عترت، نسل، خاندان، فرزندانگزارش
0 | 0
صندوق قدیم٠٤:٢١ - ١٣٩٩/١١/٢٦یخدان، درجگزارش
2 | 0
مرحله دوم عرفان٠٤:٢٠ - ١٣٩٩/١١/٢٦عین الیقینگزارش
0 | 0
نغمه و غنا٠٤:١٥ - ١٣٩٩/١١/٢٦چرگزارش
0 | 0
خودی٠٤:١٢ - ١٣٩٩/١١/٢٦آشنا، خویش، انانیت، انیت، آشنایی، خودمانی، صمیمیگزارش
0 | 0
ازعلائم نگارشی٠٤:٠٧ - ١٣٩٩/١١/٢٦اکلادگزارش
2 | 1
شاخه ای از فیزیک٠٤:٠٦ - ١٣٩٩/١١/٢٦اپتیکگزارش
2 | 0
دقت٠٤:٣٨ - ١٣٩٩/١١/٢٥امعان، امعان نظر، تدقیق، تمرکزفکر، توجه، غوررسی، کنجکاوی، مداقه، مراقبت، نکته بینی، وسواسگزارش
7 | 1
شهری تاریخی در مراکش٠٤:٣٧ - ١٣٩٩/١١/٢٥فاسگزارش
2 | 0
جانوری شکاری ساکن اب٠٤:٣٦ - ١٣٩٩/١١/٢٥هیدرگزارش
2 | 0
در اختیار اوردن٠٤:٣٤ - ١٣٩٩/١١/٢٥مهارگزارش
2 | 0
موج دریا٠٤:٣٢ - ١٣٩٩/١١/٢٥کوهه، خیزاب، تیارگزارش
2 | 1