حمیدرضا دادگر_فریمان

حمیدرضا دادگر_فریمان متولداستان خراسان رضوی شهرستان فریمان، طراح جدول. فرهنگی. عاشق جدول و موسیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهسنگ اسمانی٠٣:٢٨ - ١٣٩٩/١٢/٠٧شهابگزارش
2 | 1
لکوموتیو٠٣:٢٩ - ١٣٩٩/١٢/٠٧ترنگزارش
5 | 0
حق نشناس٠٣:٢٨ - ١٣٩٩/١٢/٠٧بی سپاس، حق ناشناس، قدرناشناس، کفور، ناسپاس، نمک بحرام، نمک نشناسگزارش
2 | 0
از صفات خدا٠٣:٢٥ - ١٣٩٩/١٢/٠٧رحمان، صمد، رحیم، قهار، جبار، واحد، جاوید، حی، کریم، قیومگزارش
0 | 0
از صفات پروردگار٠٣:٢٣ - ١٣٩٩/١٢/٠٧جبار، قهار، واحد، توابگزارش
2 | 1
اسباب ورزشی٠٣:٠٣ - ١٣٩٩/١٢/٠٧دمبلگزارش
0 | 0
احسان٠٣:١٤ - ١٣٩٩/١٢/٠٧انعام، بخشش، خوبی، دهش، عطا، محاسن، مرحمت، منت، نواخت، نوال، نوع پروری، نوع دوستی، نیکخواهی، نیکوکاری، نیکویی، نیکیگزارش
7 | 1
سنگینی ها٠٣:١٢ - ١٣٩٩/١٢/٠٧اوزانگزارش
2 | 0
صنعتی در شعر فارسی٠٣:١١ - ١٣٩٩/١٢/٠٧جناسگزارش
0 | 0
نهال نازک٠٣:٠٩ - ١٣٩٩/١٢/٠٧نورسگزارش
0 | 0
یازدهمین حرف یونانی٠٣:٠٨ - ١٣٩٩/١٢/٠٧لانداگزارش
0 | 0
مدور٠٣:٠٥ - ١٣٩٩/١٢/٠٧حلقه، دایره، دایره ای شکل، گرد، مستدیرگزارش
0 | 0
اسباب ورزش و بازی٠٣:٠٣ - ١٣٩٩/١٢/٠٧دارتگزارش
0 | 0
مادر پیامبر اکرم٠٣:٠٠ - ١٣٩٩/١٢/٠٧آمنهگزارش
0 | 0
شــاخه ای از علم پزشــکی٠٢:٥١ - ١٣٩٩/١٢/٠٧داروسازیگزارش
0 | 0
شاخه ای از زمین شناسی٠٢:٥٠ - ١٣٩٩/١٢/٠٧دیرین شناسیگزارش
2 | 1
حرفه و شغل٠٢:٤٠ - ١٣٩٩/١٢/٠٧کارگزارش
0 | 1
شاخه ای از بی مهرگان ابزی٠٢:٤٦ - ١٣٩٩/١٢/٠٧مرجانیانگزارش
0 | 0
شاخه ای از علم ریاضی٠٢:٤٥ - ١٣٩٩/١٢/٠٧آمار، احتمالاتگزارش
2 | 1
کنایه از مهارت در یک حرفه٠٢:٤٣ - ١٣٩٩/١٢/٠٧پنجه طلاییگزارش
0 | 0
تخته باز حرفه ای٠٢:٤٢ - ١٣٩٩/١٢/٠٧نرادگزارش
0 | 0
حرفه و فن٠٢:٤١ - ١٣٩٩/١٢/٠٧هنرگزارش
0 | 0
حرفه٠٢:٤٠ - ١٣٩٩/١٢/٠٧پیشه، شغل، صناعت، صنعت، عمل، کار، کسب، مشغلهگزارش
2 | 1
ابرو باخته٠٤:١٢ - ١٣٩٩/١٢/٠٦رسواگزارش
0 | 0
بدنام و بی ابرو٠٤:١٦ - ١٣٩٩/١٢/٠٦رسواگزارش
0 | 0
ابرو رفته٠٤:١٢ - ١٣٩٩/١٢/٠٦رسواگزارش
0 | 0
بی ابرو و بدنام٠٤:١٤ - ١٣٩٩/١٢/٠٦رسواگزارش
2 | 0
ابرو و حیثیت٠٤:١٣ - ١٣٩٩/١٢/٠٦شرفگزارش
0 | 0
ابرو٠٤:١٢ - ١٣٩٩/١٢/٠٦احترام، اعتبار، جاه، حرمت، حیثیت، شرف، عرض، عرق، عزت، قدر، منزلت، ناموس گزارش
0 | 1
پایدار و مقاوم٠٤:١١ - ١٣٩٩/١٢/٠٦جان سختگزارش
0 | 0
نرمی نازکی٠٤:١٠ - ١٣٩٩/١٢/٠٦رقتگزارش
0 | 0
فن و طرز عمل٠٣:٥٨ - ١٣٩٩/١٢/٠٦شگردگزارش
0 | 0
فن و حرفه٠٣:٥٧ - ١٣٩٩/١٢/٠٦هنرگزارش
0 | 0
اموزشگاه فنی٠٤:٠٣ - ١٣٩٩/١٢/٠٦هنرستانگزارش
0 | 0
التی در تفنگ٠٤:٠٢ - ١٣٩٩/١٢/٠٦گلن گدن, ماشهگزارش
0 | 0
هنر یا فن دوختن یراق٠٤:٠١ - ١٣٩٩/١٢/٠٦یراق دوزیگزارش
0 | 0
فن و شیوه کار٠٣:٥٨ - ١٣٩٩/١٢/٠٦لمگزارش
0 | 0
فن نقش کردن نوشته تصاویر٠٣:٥٧ - ١٣٩٩/١٢/٠٦چاپگزارش
0 | 0
فن ماشین سازی٠٣:٥٦ - ١٣٩٩/١٢/٠٦مکانیکگزارش
0 | 0
فن اجرای انجام دادن کار٠٣:٥٥ - ١٣٩٩/١٢/٠٦تکنیکگزارش
0 | 0
پستی در تیم فوتبال٠٣:٥٠ - ١٣٩٩/١٢/٠٦بک، هافبک، هافبک تدافعی، فوروارد، گلرگزارش
0 | 0
فن اشپزخانه٠٣:٥٤ - ١٣٩٩/١٢/٠٦هودگزارش
0 | 0
گوشه گیر شدن٠٣:٥٣ - ١٣٩٩/١٢/٠٦انزواگزارش
0 | 0
کفش کت و شلوار٠٣:٥٢ - ١٣٩٩/١٢/٠٦ارسیگزارش
12 | 1
پستی در فوتبال٠٣:٥٠ - ١٣٩٩/١٢/٠٦بک، هافبک، هافبک تدافعی، فوروارد، گلرگزارش
2 | 0
هر یک از نمک های اسید سیتریک٠٣:٤٨ - ١٣٩٩/١٢/٠٦نیتراتگزارش
0 | 0
اسید سیتریک٠٣:٤٧ - ١٣٩٩/١٢/٠٦جوهر لیموگزارش
0 | 0
مایع رفع عطش٠٣:٤٣ - ١٣٩٩/١٢/٠٦آبگزارش
0 | 0
ورزش و تفریح فضای باز٠٣:٤٢ - ١٣٩٩/١٢/٠٦سنگ نوردیگزارش
0 | 0
حرکت دورانی٠٣:٤٠ - ١٣٩٩/١٢/٠٦گردشگزارش
0 | 1