حمیدرضا دادگر_فریمان

حمیدرضا دادگر_فریمان متولداستان خراسان رضوی شهرستان فریمان، طراح جدول. فرهنگی. عاشق جدول و موسیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهسابقا بر سر ان جان می باختند٠٣:٤٤ - ١٣٩٩/١٢/١٦زاگزارش
2 | 0
سابقا می نشستند تا در امان باشند٠٣:٤٣ - ١٣٩٩/١٢/١٦بستگزارش
0 | 1
ظرف ابگوشت٠٣:٣٦ - ١٣٩٩/١٢/١٦دیزیگزارش
0 | 0
ظرف ابخوری در دار٠٣:٣٥ - ١٣٩٩/١٢/١٦قمقمهگزارش
2 | 0
پرستیدنی در دوره جاهلیت٠٣:٣٣ - ١٣٩٩/١٢/١٦بتگزارش
0 | 0
وزیر عباسیان٠٣:٣٢ - ١٣٩٩/١٢/١٦ابن مقلهگزارش
0 | 0
هراساور٠٣:٢٣ - ١٣٩٩/١٢/١٦وحشتناکگزارش
0 | 0
فرستاده٠٣:٢٣ - ١٣٩٩/١٢/١٦ایلچی، پیک، سفیر، قاصد، مرسل، پیغمبر، رسول، نبیگزارش
0 | 1
سنگ زینتی گرانقیمت٠٣:٥٩ - ١٣٩٩/١٢/١٥زمردگزارش
0 | 0
جایی که فاضلاب می رود٠٣:٥٧ - ١٣٩٩/١٢/١٥گنداب روگزارش
0 | 0
جایی که راه دوشاخه شود٠٣:٥٧ - ١٣٩٩/١٢/١٥دوراهیگزارش
0 | 0
جایی که دزد بسیار باشد٠٣:٥٦ - ١٣٩٩/١٢/١٥دزد بازارگزارش
0 | 0
جایی که در ان درخت انار فراوان باشد٠٣:٥٥ - ١٣٩٩/١٢/١٥نارکندگزارش
0 | 0
مایع زردرنگ کبد٠٣:٤٩ - ١٣٩٩/١٢/١٥زردابگزارش
0 | 0
شیوه کشت بدون خاک٠٣:٤٧ - ١٣٩٩/١٢/١٥هایدروپونیکگزارش
5 | 0
بندرگاهی مهم در غرب کانادا٠٤:٢٩ - ١٣٩٩/١٢/١٠ونکوورگزارش
0 | 0
بزرگترین کلانشهر غرب کانادا٠٤:٢٨ - ١٣٩٩/١٢/١٠ونکوورگزارش
2 | 0
عود٠٤:٢٣ - ١٣٩٩/١٢/١٠ند، بازگشت، برگشت، رجعت، نکس، بربط، سازگزارش
16 | 1
روگردانی٠٤:١٣ - ١٣٩٩/١٢/١٠نکول، اعراض، تمرد، رویگردانی، سرپیچی گزارش
0 | 0
رفت و امدهای ویژه نوروز٠٣:٣٢ - ١٣٩٩/١٢/٠٩دید و بازدیدگزارش
2 | 0
مسیر پر رفت و امد٠٣:٣٢ - ١٣٩٩/١٢/٠٩رواروگزارش
0 | 0
اندرزگوی٠٣:٢٨ - ١٣٩٩/١٢/٠٩مرشدگزارش
0 | 1
مروارید سیاه٠٣:٢٣ - ١٣٩٩/١٢/٠٩خاویارگزارش
0 | 0
کافئین حاصل از برگ چای٠٣:٣٤ - ١٣٩٩/١٢/٠٩تئینگزارش
0 | 0
محل رفت و امد٠٣:٣٣ - ١٣٩٩/١٢/٠٩راهگزارش
2 | 0
پر رفت و امد٠٣:٣٢ - ١٣٩٩/١٢/٠٩رواروگزارش
2 | 1
رفت و امد در خیابان٠٣:٣١ - ١٣٩٩/١٢/٠٩ترددگزارش
5 | 0
رفت و امد خویشاوندان٠٣:٣٠ - ١٣٩٩/١٢/٠٩صله رحمگزارش
2 | 1
یک رده بندی برای بازی های رایانه ای٠٣:٢٨ - ١٣٩٩/١٢/٠٩اسراگزارش
0 | 1
اثری از گریگوریو مارتینز سیرا٠٣:٢٧ - ١٣٩٩/١٢/٠٩ماماگزارش
2 | 0
بسته شده٠٣:٢٥ - ١٣٩٩/١٢/٠٩مسدودگزارش
2 | 0
مردن در اثر حادثه بد٠٣:١٤ - ١٣٩٩/١٢/٠٩هلاکگزارش
0 | 0
مروارید سیاه لقب گرفته٠٣:٢٣ - ١٣٩٩/١٢/٠٩خاویارگزارش
0 | 0
مارکی بر امبولانس٠٣:٢٢ - ١٣٩٩/١٢/٠٩نارونگزارش
0 | 0
جانوری سیه چشم و گریز پای٠٣:٢٠ - ١٣٩٩/١٢/٠٩آهوگزارش
0 | 0
کنایه از چاق٠٣:١٦ - ١٣٩٩/١٢/٠٩خرسگزارش
2 | 0
این دوست دانشمند و خاموش٠٣:١٥ - ١٣٩٩/١٢/٠٩کتابگزارش
0 | 0
باریک بین٠٣:١٤ - ١٣٩٩/١٢/٠٩دقیق، روشندل، کنجکاو، موشکاف، نکته بین، نکته سنج، هوشیار، باریک اندیشگزارش
2 | 1
ترش و شیرین٠٣:١١ - ١٣٩٩/١٢/٠٩میخوش، مَلَس، مزگزارش
9 | 0
برپا داشتن٠٣:١٠ - ١٣٩٩/١٢/٠٩آباد ساختن، آبادان کردن، برافراشتن، نصب کردن، بر پا کردن، برقرار کردن، اقامه کردن، انجام دادن، مجلس کردنگزارش
2 | 1
اختصاص یافته و ویژه٠٣:٠٩ - ١٣٩٩/١٢/٠٩مختصگزارش
0 | 0
اختصاص یافته٠٣:٠٨ - ١٣٩٩/١٢/٠٩مختصگزارش
12 | 0
مغز تیره٠٣:٠٨ - ١٣٩٩/١٢/٠٩نخاعگزارش
0 | 0
صدای نوشیدن مایعات با صدای بلند٠٢:٥٣ - ١٣٩٩/١٢/٠٩هورتگزارش
0 | 0
کوچک ترین جزء معنایی در زبان فیلم٠٣:٠٦ - ١٣٩٩/١٢/٠٩پلانگزارش
0 | 0
یاری خواستن با صدای بلند٠٢:٥٤ - ١٣٩٩/١٢/٠٩فریادگزارش
0 | 0
مطلبی را با صدای بلند و از برخواندن٠٢:٥٣ - ١٣٩٩/١٢/٠٩دکلمهگزارش
0 | 0
صدای بلند افتادن چیزی٠٢:٥٢ - ١٣٩٩/١٢/٠٩بامگزارش
0 | 0
اثری از استفان تسوایک٠٢:٥١ - ١٣٩٩/١٢/٠٩نامه از زنی ناشناس، کازانوا، آشفتگی احساس ها, تارهای نقره ایگزارش
0 | 0
اولین پرستار جهان٠٢:٤٥ - ١٣٩٩/١٢/٠٩نایتینگلگزارش
5 | 0