حمیدرضا دادگر_فریمان

حمیدرضا دادگر_فریمان متولداستان خراسان رضوی شهرستان فریمان، طراح جدول. فرهنگی. عاشق جدول و موسیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهاثری از امیتا وگاش٠٢:٢٤ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥قصر شیشه ایگزارش
0 | 1
اثری از الکس هیلی٠٢:٢٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥ریشه هاگزارش
0 | 0
اثری از امیل زولا٠٢:١٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥ناناگزارش
0 | 1
اثری از گوته شاعر المانی٠٢:١٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥دیوان شرقیگزارش
0 | 0
اثری از الفرد دوموسه٠٢:٢٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥شبهای ونیزی، اعترافات کودک قرن، امید به خداوندگزارش
7 | 0
اثری از ادلاید کلرمونت تونز٠٢:١٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥خزگزارش
0 | 0
اثری از البرترایا٠٢:٢١ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥لیداگزارش
0 | 0
اثری از البرت کامو٠٢:٢٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥درستکارانگزارش
0 | 0
اثری از ال احمد٠٢:١٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥کارنامه سی ساله, سه تارگزارش
0 | 0
اثری از جلال ال احمد٠٢:١١ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥نفرین زمینگزارش
0 | 0
اثری از اگزوپری٠٢:١٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥شازده کوچولو, پرواز شبانهگزارش
0 | 0
اثری از ارتور شنیتسلر٠٢:١٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥روم آزادگزارش
0 | 0
اثری از ادگارالن پو٠٢:١٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥خانه راهنما, بخواب رفته, به هلن, الیوزهگزارش
0 | 0
اثری از هوارد فاست نویسنده معاصر امریکایی٠٢:١٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥راه آزادیگزارش
0 | 0
اثری از عبدالحسین زرین کوب٠٢:١٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥دفتر ایامگزارش
0 | 0
اثری از امیل زولا فرانسوی٠٢:١١ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥ناناگزارش
0 | 0
اثری از ابو تراب خسروی٠٢:١٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥رودراویگزارش
0 | 0
اثری از فروید٠٢:٠٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥رویاگزارش
0 | 0
اثری از ژان روسو٠٢:٠٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥امیلگزارش
0 | 0
اثری از جیمز جویس٠٢:٠٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥اولیسگزارش
0 | 0
اثری از بوکاچیو٠٢:٠٧ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥دکامرونگزارش
0 | 0
اثری از کورتزیو مالاپارته٠٢:٠٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥تکنیک کودتا، پوستگزارش
2 | 0
خاصیت صفت٠٠:٠٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥ویژگیگزارش
0 | 0
صفت ها٢٣:٥٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤اوصافگزارش
0 | 0
نشانه صفت برتر٠٠:٠٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥ترینگزارش
0 | 0
حیله گر است و صفت روباه٠٠:٠٤ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥مکارگزارش
0 | 0
صفت خانم خانه دار٠٠:٠١ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥کدبانوگزارش
0 | 0
سازمان بهره وری انرژی ایران٠٠:١٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥ساباگزارش
2 | 0
صفتی برای رودخانه٠٠:٠٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥پرآبگزارش
0 | 0
پسوند صفت عالی٠٠:٠٤ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥ترینگزارش
0 | 0
صفت کدبانو٠٠:٠١ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥خانه دارگزارش
0 | 0
پسوند مخصوص ساخت صفت٠٠:٠٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥ناکگزارش
0 | 0
صفت گربه زیبا٢٣:٥٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤ملوسگزارش
0 | 1
نشان صفت تفضیلی٠٠:٠٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥ترگزارش
0 | 0
علامت صفت تفضیلی٠٠:٠٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥ترگزارش
2 | 0
پســوند صفت ساز٠٠:٠٤ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥ینگزارش
0 | 0
صفت خانه کوچک٢٣:٥٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤نقلیگزارش
69 | 8
صفت اسب سیاوش٢٣:٥٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤شبرنگگزارش
0 | 0
صفت و مــزاج ادم های تندخــو٠٠:٠١ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥آتشینگزارش
0 | 0
صفت و چگونگی چیزی٠٠:٠٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥کیفیتگزارش
0 | 1
صفت میوه خراب٢٣:٥٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤کرموگزارش
0 | 1
صفت فاعلی خریدن٢٣:٥٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤خریدارگزارش
2 | 0
صفت خداوند٢٣:٥٧ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤غفارگزارش
0 | 0
صفت پشت سر هم سربازان٢٣:٥٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤ستونگزارش
9 | 2
صفت مور بی ازار٢٣:٥٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤دانه کشگزارش
0 | 0
صفت فرزند غیر صالح٢٣:٥٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤ناخلفگزارش
0 | 0
صفت مشبهه٢٣:٥٤ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤گنگزارش
0 | 0
صفت فرزند نااهل٢٣:٥٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤ناخلفگزارش
2 | 0
صفت فرزند عزیز٢٣:٥٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤دلبندگزارش
28 | 2
صفت شیطان٢٣:٥١ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤خناس، رجیمگزارش
2 | 0