حمیدرضا دادگر_فریمان

حمیدرضا دادگر_فریمان متولداستان خراسان رضوی شهرستان فریمان، طراح جدول. فرهنگی. عاشق جدول و موسیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهحرف اخر بیت٠٤:٠٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢٨قافیهگزارش
0 | 0
اجسام ذره بینی که در خون وجود دارد٠٤:٠١ - ١٣٩٩/٠٩/٢٨گلبولگزارش
0 | 0
جانور تک سلولی ذره بینی٠٤:٠٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢٨امیبگزارش
0 | 1
میزبان جام جهانی 1994٠٣:٥٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢٨امریکاگزارش
0 | 0
مهم ترین کار فلسفی سارتر٠٣:٤٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢٨هستی و نیستیگزارش
14 | 0
ورزش توپ و چوگان٠٣:٤٧ - ١٣٩٩/٠٩/٢٨هاکیگزارش
0 | 0
از غزلسرایان معاصر ایران٠٣:٤٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢٨رهی معیریگزارش
0 | 0
ابزار شکار بومیان استرالیا٢١:٥٤ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧بومرنگگزارش
0 | 0
سلاح ترکیدنی٢١:٤٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧بمبگزارش
0 | 0
کوچکترین کشور شمال افریقا٢١:٥٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧تونسگزارش
0 | 0
خونریز٢١:٥٤ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧سفاک. قتال. آدم کشگزارش
0 | 1
سرمربی سابق تیم ملی٢١:٥٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧حبیبیگزارش
0 | 0
همسر زال در شاهنامه٢١:٤٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧رودابهگزارش
0 | 0
طرح های قانونی٢١:٤٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧لوایحگزارش
0 | 0
دومین پادشاه سلسله سلجوقیان٢١:٤٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧الب ارسلانگزارش
0 | 0
مختل٢١:٣١ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧آشفته، به هم ریخته، نابه سامان، بی نظم، پریشان، درهم، مغشوش، نامرتب، آهمند، محتاج، نیازمند، خلل یافته، دارای اختلالگزارش
2 | 1
مختل شدن رابطه بر اثر رنجش و اختلاف٢١:٣٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧شکرابگزارش
0 | 0
سامانه تلویزیون رنگی انالوگ٢١:٣١ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧سکامگزارش
0 | 0
جعل کردن٢١:٢٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧تقلبگزارش
0 | 0
برادر لرستانی٢٠:٠٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧برارگزارش
0 | 0
اختراع برادران لومیر٢٠:١٤ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧سینماگزارش
0 | 0
برادر ناپلئون٢٠:٠٤ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧لوسینگزارش
2 | 0
برادران انگلیسی در دربار صفویان٢٠:٠٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧شرلیگزارش
2 | 0
فیلمی از برادران کوئن٢٠:١١ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧فارگوگزارش
0 | 1
برادران مخترع سینما٢٠:٠٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧لومیرگزارش
0 | 1
برادران٢٠:٠٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧اخوانگزارش
2 | 0
از انواع برادر و خواهر٢٠:٠٧ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧تنی، ناتنیگزارش
0 | 0
یکی از دو برادر فریدون٢٠:٠٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧کیانوشگزارش
0 | 0
برادر مازندرانی٢٠:٠٤ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧برارگزارش
5 | 0
برادر مادر٢٠:٠٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧داییگزارش
2 | 0
برادر گیلانی٢٠:٠٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧اداشگزارش
5 | 1
همسر نیکوکار فرعون١٩:٤٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧اسیهگزارش
0 | 0
برادر فریدون پیشدادی٢٠:٠١ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧کیانوشگزارش
0 | 0
برادر رستم٢٠:٠٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧شغاد, زوارهگزارش
2 | 1
برادر خودمانی١٩:٥٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧داداشگزارش
0 | 0
برادر بزرگ موسی١٩:٥٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧هارونگزارش
0 | 0
برادر اصفهانی١٩:٥٧ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧داداگزارش
0 | 0
نسبت همسران دو خواهر١٩:٥٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧باجناق، همریشگزارش
0 | 0
سر و همسر١٩:٥٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧عیالگزارش
0 | 0
نام همسر سلیمان نبی١٩:٥٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧بلقیسگزارش
0 | 0
همسر یعقوب١٩:٥٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧لیاگزارش
7 | 0
همسر و جفت١٩:٤٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧همتاگزارش
0 | 0
همسر ناپلئون١٩:٤٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧ژوزفینگزارش
0 | 0
همسر ملعون ابولهب١٩:٤٧ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧ام جمیلگزارش
0 | 0
همسر زنده یاد جلال ال احمد١٩:٤٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧سیمین دانشورگزارش
0 | 0
همســر رســتم دســتان و دختــر شــاه١٩:٤٤ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧تهمینهگزارش
0 | 0
ماده قابل اشتعال١٩:٢٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧سوختگزارش
2 | 0
همسر داریوش بزرگ١٩:٤٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧آتوساگزارش
0 | 0
همسر حضرت ابراهیم ومادر اسحاق١٩:٤١ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧ساراگزارش
0 | 0
همسر ادم١٩:٣٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧حواگزارش
0 | 0