حمیدرضا دادگر_فریمان

حمیدرضا دادگر_فریمان متولداستان خراسان رضوی شهرستان فریمان، طراح جدول. فرهنگی. عاشق جدول و موسیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهاز خطاطان نستعلیق١٧:١٨ - ١٣٩٩/١١/٠٣ابن فرزادگزارش
0 | 0
شکوفه دادن درختان١٩:٣٠ - ١٣٩٩/١٠/٢٩انارهگزارش
0 | 0
شهری در پاکستان١٩:٢٣ - ١٣٩٩/١٠/٢٩کراچی، کویته، پیشاور، اسلام آباد، لاهورگزارش
5 | 0
گستاخ و پررو١٩:٢٢ - ١٣٩٩/١٠/٢٩چشم سفید، خیره سرگزارش
7 | 0
درازش نشانه پرگویی است١٩:٢٠ - ١٣٩٩/١٠/٢٩رودهگزارش
0 | 0
مذکور١٩:١٧ - ١٣٩٩/١٠/٢٩ذکرشده، سابق الذکر، مزبور، مشارالیه، نام برده، یادشدهگزارش
9 | 0
کشوری در اسیای میانه١٩:٠٩ - ١٣٩٩/١٠/٢٩تاجیکستان، ارمنستان، قرقیزستان، ترکمنستانگزارش
0 | 0
بهره و روزی١٩:٠٨ - ١٣٩٩/١٠/٢٩نعمتگزارش
0 | 0
جونده ای زیبا و کوچک روی درخت١٩:٠٧ - ١٣٩٩/١٠/٢٩سنجابگزارش
0 | 0
بی نظمی و اشوب١٩:٠٤ - ١٣٩٩/١٠/٢٩آنارشی، بلبشوگزارش
2 | 1
پیمودن طریقت٠٤:١٨ - ١٣٩٩/١٠/٢٩سلوکگزارش
0 | 0
شریف تر٠٤:١٥ - ١٣٩٩/١٠/٢٩اشرفگزارش
2 | 1
طلبکار و وام دهنده٠٤:١٩ - ١٣٩٩/١٠/٢٩داینگزارش
7 | 0
همدان سابق٠٤:١٦ - ١٣٩٩/١٠/٢٩اکباتان، هگمتانهگزارش
5 | 0
اثر معروفی از تاگور هندی٠٤:١٨ - ١٣٩٩/١٠/٢٩مرکز تمدن هندیگزارش
2 | 0
نیروزا٠٤:١٦ - ١٣٩٩/١٠/٢٩مقویگزارش
0 | 1
ظرفیت٠٤:١٥ - ١٣٩٩/١٠/٢٩گنجایش، وسع، وسعت، گیرشگزارش
2 | 0
ریختن اشک٠٤:١٤ - ١٣٩٩/١٠/٢٩گریستن، گریهگزارش
0 | 0
حباب٠٤:١٣ - ١٣٩٩/١٠/٢٩آب سوار، آب سواران، سرپوش شیشه ای، روچراغی، کاسه چراغ، روپوش چراغگزارش
2 | 0
پوشش روی چرخ٠٣:٥٥ - ١٣٩٩/١٠/٢٩گلگیرگزارش
0 | 1
نامی برای خانم ها٠٣:٥١ - ١٣٩٩/١٠/٢١فریده, سارا، نازیلاگزارش
2 | 1
سست و تنبل٠٣:٥٤ - ١٣٩٩/١٠/٢١لشگزارش
5 | 1
اختیاری عامدانه٠٣:٥٣ - ١٣٩٩/١٠/٢١ارادیگزارش
2 | 1
تمایل داشتن٠٣:٥٢ - ١٣٩٩/١٠/٢١خواهان بودن، میل داشتن، گرایش داشتن، رغبت ، رغبت نشان دادن، متمایل بودنگزارش
5 | 1
معرفت٠٣:٥١ - ١٣٩٩/١٠/٢١آگاهی، اطلاع، بینش، حکمت، دانش، شناخت، شناسایی، عرفان، عقل، علم، فرهنگ، فضیلت، کمال، وقوف، شناختن، وقوف یافتنگزارش
14 | 3
یکی از مقوی ترین حبوبات٠٣:٥٠ - ١٣٩٩/١٠/٢١لوبیاگزارش
2 | 1
بازرگانی سوداگری٠٣:٤٨ - ١٣٩٩/١٠/٢١تجارتگزارش
2 | 1
زلزله٠٣:٤٧ - ١٣٩٩/١٠/٢١پس لرزه، زمین لرزهگزارش
9 | 1
خواستار و علاقه مند٠٣:٤٦ - ١٣٩٩/١٠/٢١راغبگزارش
5 | 1
فاگوسیت٠٢:٣٢ - ١٣٩٩/١٠/٢٠بیگانه خوارگزارش
2 | 1
سوره ۶۵٠٢:٣١ - ١٣٩٩/١٠/٢٠طلاقگزارش
2 | 1
مرکز مالی٠٢:٢٢ - ١٣٩٩/١٠/٢٠باماکوگزارش
5 | 1
سرزمین ساعت٠٢:٢١ - ١٣٩٩/١٠/٢٠سوییسگزارش
2 | 1
جلسه گردهمایی٠٢:٢٤ - ١٣٩٩/١٠/٢٠نشستگزارش
2 | 1
معجزه حجت٠٢:٢٣ - ١٣٩٩/١٠/٢٠آیتگزارش
2 | 1
بیمارستان مسلولین٠٢:٢٢ - ١٣٩٩/١٠/٢٠آسایشگاهگزارش
5 | 1
پروژه مهم نجوم رادیویی٠٢:٢١ - ١٣٩٩/١٠/٢٠الماگزارش
2 | 1
نوعی مرورگر وب٠٢:١٩ - ١٣٩٩/١٠/٢٠گوگل کرومگزارش
2 | 1
یکی از شایع ترین بیماریهای پوستی٠٢:١٨ - ١٣٩٩/١٠/٢٠آکنهگزارش
2 | 1
پاراکلینیکال٠٢:١٧ - ١٣٩٩/١٠/٢٠پیرابالینیگزارش
5 | 1
نیشتر٠٤:٠٩ - ١٣٩٩/١٠/١٨ادر، نشتر، نیشگزارش
2 | 1
بی قدر و ارزش٠٤:٠٨ - ١٣٩٩/١٠/١٨خوار، ذلیلگزارش
2 | 1
شهرک زراعی قزوین٠٤:٠٣ - ١٣٩٩/١٠/١٨زیارانگزارش
2 | 1
یکی از غذاهای شیرازی٠٤:٠٤ - ١٣٩٩/١٠/١٨رب پلوگزارش
2 | 1
سبزی خورشت٠٤:٠١ - ١٣٩٩/١٠/١٨کرفسگزارش
2 | 1
سربها٠٤:٠٣ - ١٣٩٩/١٠/١٨دیه، فداگزارش
7 | 1
نوعی سبزی خورشتی٠٤:٠٢ - ١٣٩٩/١٠/١٨ریواس، کرفسگزارش
5 | 1
قسمتی از سور ه های قران٠٣:٥٥ - ١٣٩٩/١٠/١٨مکیگزارش
0 | 1
طبیعی و بهنجار٠٤:٠١ - ١٣٩٩/١٠/١٨نرمالگزارش
5 | 1
گازی بی رنگ و بو شبیه ازت٠٣:٥٥ - ١٣٩٩/١٠/١٨ارگنگزارش
2 | 1