برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا دادگر_فریمان

حمیدرضا دادگر_فریمان متولداستان خراسان رضوی شهرستان فریمان،طراح جدول. فرهنگی.عاشق جدول و موسیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

401 فقیر، گدا، متکدی، پرسشگر، پرسنده، پاسخگو ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

402 ازر ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

403 ها ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

404 ادب ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

405 هزارلا ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

406 نکات،نکت ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

407 اغما،کما ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

408 بخشنده، خیر، درستکار، صالح، کریم، محسن، نکوکردار، نیک کنش، نیکوکردار ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

409 برون، خارج، ظاهر ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

410 کات ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

411 خوج خروه. تاج خروس. خود خروه. عرف الدیک. ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

412 هومر،همر ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

413 وت ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

414 هيرمند،ارس ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

415 یزد ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

416 رده بندی ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

417 دوز،دز ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

418 سیار،متحرک ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

419 ناهید،ونوس،روجا ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

420 مد،رسم کردن، نقاشی کردن، امتداددادن، کشش، تحمل کردن، متحمل شدن، پیمودن، توزین کردن، وزن کردن، دود کردن، بردن، حمل کردن، آشامیدن، نوشیدن،تمدید ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

421 آسانسور ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

422 یسر ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

423 مرینوس ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

424 اسد ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

425 افر،اعلام، توصیه، طرح، آهنگ، اراده، غرض، قصد، مراد، مقصود، منظور ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

426 آلفا،امگا،بتا،لاندا،گاما،رو،تتا ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

427 خر ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

428 گنبد ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

429 مع ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

430 خرک،پارالل،دارحلقه ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

431 مرو-سمرقند-بخارا-هرات-قندهار ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

432 کماندار ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

433 کلکسیون، مجموعه،دفترعکس ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

434 اداره ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

435 بوکس ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

436 هفت ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

437 شمیرانات،ری ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

438 شهربابک،جیرفت،بم،سیرجان،رفسنجان ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

439 نورافکن،پرتو افکن،نورافن ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

440 آب ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

441 آهمند، بستری، دردمند، رنجور، سقیم، علیل، علیل المزاج، مریض، معلول، منهوک، ناتندرست، ناسالم ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

442 آیین، دین، شرع، کیش، مذهب
١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

443 نیک، خوش، خیر، صلاح، نغز، نیکو، مطلوب، زیبا، قشنگ، خوشکل، جمیل، عالی، زیبنده، زیاد، خیلی، عجب، شگفت، شریف، پاک، قابل اعتماد، شایسته، خوشایند ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

444 ونیز ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

445 یوم ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

446 ما ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

447 ناهموار ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

448 نیمه گرم ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

449 مرال ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

450 مخملک ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|