برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا دادگر_فریمان

حمیدرضا دادگر_فریمان متولداستان خراسان رضوی شهرستان فریمان،طراح جدول. فرهنگی.عاشق جدول و موسیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

401 شعیب ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

402 میس ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

403 روبات، ربات ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

404 وی ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

405 یاسی ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

406 زاورا، آلاخون والاخون، آواره، بی خانمان، خانه بدوش، سرگردان، ویلان، حیران ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

407 تکلیف ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

408 والی ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

409 تبوک،احد ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

410 ولی ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

411 رنودو ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

412 حک، سابیدن، سودن، خرد کردن، کوبیدن، نرم کردن، سوهان زدن، صیقلی کردن، زدودن، جلا دادن، صیقل دادن، مالیدن، مس ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

413 تزویر، تغابن، چاره، حقه، حیله، فسوس، محال، خدعه، خدیعت، دستان، دغا، شید، غدر، فریب، رنگ، زرق، ناموس، فسون، کید، نارو، نیرنگ، فریفتن، خدعه کردن ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

414 باقلوا، لوز ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

415 سهیل ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

416 کلی ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

417 رباعی ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

418 بکهام ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

419 بزدل، ترسو، جبون، کم جرئت ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

420 موز ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

421 پت ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

422 وسواس ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

423 ترمه ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

424 برملا، بی پرده، بین، پدیدار، پیدا، جلوه گر، جلی، جهر، ذایع، رک، روبرو، روشن، صریح، ظاهر، علنی، عیان، فاحش، فاش، مبرهن، محرز، محسوس، مرئی، مشخص، مشهود ... ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

425 کیا، مرزدار، مرزبان ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

426 عم ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

427 وکلا ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

428 بساوایی ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

429 مدینه ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

430 ما ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

431 شنوا ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

432 ناشایست ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

433 یرت، یورت ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

434 تیرچه،گچ،سیمان،آجر،آهک،آهن ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

435 را ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

436 تا ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

437 نون ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

438 پارتیشن، پاراوان ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

439 پند، تذکیر، توصیه، سفارش، عبرت، موعظه، نصیحت، وصیت، وعظ ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

440 جلو، روبه رو، رویارو، مقابل، کفو، متساوی، مساوی، معادل، هم ارز، همتا، همسان، همسر، هم سنگ، یکسان، موافق، طبق ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

441 ویل, درک ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

442 چتر ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

443 ورید ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

444 یی ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

445 میرآب ،آبیار ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

446 داشبورد ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

447 شته ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

448 آسه، قطب، مدار، مرکز، اساس، پایه، پی، مبنا، راه، جاده، شافت، قطر ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

449 هموار، یکنواخت ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

450 اقامتگاه، زادگاه، مسقط الراس، موطن، میهن،کشور،سرزمین،دیار ١٣٩٩/٠٥/١٧
|