برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا دادگر_فریمان

حمیدرضا دادگر_فریمان متولداستان خراسان رضوی شهرستان فریمان،طراح جدول. فرهنگی.عاشق جدول و موسیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

351 راگو ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

352 اگزوز،سوپاپ،دینام،دلکو،سیلندر ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

353 لیلی ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

354 لگد ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

355 رحل ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

356 فریزر ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

357 بم ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

358 تپ ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

359 حلوا ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

360 پالیزه ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

361 زاکان ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

362 رسش،بلاغت، کمال، بلوغ، پختگی، رسیدگی ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

363 پست، توسری خور، خفیف، دنی، ذلیل، زبون، سرافکنده، سقط، فرومایه، متذلل، محقر، بی مقدار، بی ارزش، بی قدر، بی مصرف، مهمل ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

364 اورکت،کاپشن ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

365 اورکت،کاپشن ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

366 محبت نامه ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

367 آثام،جرائم ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

368 اوج، راس، زبر، سر، صدر، علو، فراز، فوق، مافوق، قامت، قد، هیکل، بلندا، بلندی، عرشه، بلند، رفیع، والا، زیاد، گران، بیش از حد معمول، برین، عالم علیا، می ... ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

369 رنجر،پیکارگر، جنگاور، جنگی، دلاور، رزمنده، مبارز، نبرده، تازنده، دونده، تیزرفتار، اسب تندرو
١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

370 دکه ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

371 مکالمه،تماس ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

372 ماندگار،استوار، باقی، برقرار، پابرجا، پایا، ثابت، جاوید، جاویدان، لایزال، ماندنی، محکم، مدام، مستدام، مستقر، مقاوم، نوشه، واثق ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

373 کریکت ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

374 بزرگوری،احتشام، بزرگی، جاه، جلال، حشمت، عزت، عظمت، شرف، برتری | پرتلاش، جدی، ساعی، سخت کوش، فعال، کوشا ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

375 گرامر، نحو، تحکم، حکم، فرمایش، فرمان، آیین، روش، ضابطه، قاعده، قانون، ترتیب، وزیر، برنامه ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

376 بهانه،اعتراض، انتقاد، بازخواست، بهانه گیری، خرده گیری، عیب جویی، مواخذه ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

377 رستن،وارستگی،رهایی،آزاد شدن . یله گشتن . طلاق،وارستن ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

378 آزموده، وارد، تردست، چابک دست، حاذق، خبره، زبردست، کارآمد، کاردان، کارکشته، متبحر، متخصص، مجرب ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

379 وخیم ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

380 خدا، دادار، خالق، کردگار، صاحب، مالک، بزرگ، ذی حق، سرور، صاحب اختیار، مولا، ولی، پروردگار، رب، یزدان ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

381 خاشاک ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

382 هادوری ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

383 درشکه، دلیجان، کالسکه، گاری ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

384 گارسن ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

385 تانک ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

386 بهت،حیرت کردن، متحیر شدن، حیرت زده شدن، حیران گشتن، حیران ماندن ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

387 دوم، تالی، جفت ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

388 مسا ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

389 زراد خانه،قورخانه ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

390 بی سواد، درس ناخوانده، مادری ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

391 دیوارک ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

392 سرخرگ، شاهرگ، نبض ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

393 جدا شدن، مطلقه شدن، ازدواج کردن، فسخ عقد کردن از سوی زن،متارکه ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

394 ترشی،سالاد ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

395 یا ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

396 کاربرد،کارکرد ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

397 نرس،تیماردار، خادم، خادمه، خدمتکار، کنیز، ربیبه ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

398 آل، سرابه، شوره زار، کوراب ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

399 لا،لن ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

400 گرانیت ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|