برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا دادگر_فریمان

حمیدرضا دادگر_فریمان متولداستان خراسان رضوی شهرستان فریمان،طراح جدول. فرهنگی.عاشق جدول و موسیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

351 راهور ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

352 ملس،مز ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

353 بارسنگینی، سنگینی، گرانی، ورز، وزن، دشواری، سختی،گرانش ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

354 جاهد، سعی کننده. جهدکننده. مجاهد،ساعی ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

355 رولور ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

356 ابابیل، پرستوک، چلچله، خطاف،بادخورک ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

357 آواز، آوا، بانگ، جار، صدا، صفیر، صلا، لحن، ندا ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

358 ابزار، دستگاه، موتور، خودرو، کامیون، اتومبیل
١٣٩٩/٠٥/١٨
|

359 دله، پرخوار، شکمباره، شکم بنده، شکمو، گرانخوار ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

360 مستر ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

361 سواد، کپی، کپیه، مسوده، نسخه ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

362 پناه،امان ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

363 فاراد ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

364 سم ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

365 پوک، پوچ، تخلیه، خالی، خلاء، عاری ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

366 رب ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

367 زبان بند ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

368 تانکر ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

369 بنا، ساختمان، بدنه، پیکر، تنه، آبادانی، آبادی، تعمیر، عمران ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

370 مجاب ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

371 اماکن ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

372 کانون ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

373 یمام ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

374 برنزه ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

375 نزاع، آرزم، آشوب، پرخاش، پیکار، تنازع، جدال، حرب، خصومت، رزم، ستیزه، غزا، غزوه، کارزار، کشمکش، مبارزه، مجادله، محاربه، مشاجره، مصاف، معرکه، مقاتله، م ... ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

376 الیس ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

377 هلیوم ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

378 وایلد ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

379 وعید ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

380 پشم ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

381 فاشیسم ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

382 آمد ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

383 انباشته، پر، سرشار، لبالب، لبریز، مالامال، مشحون، ممتلی، مملو، آخور، اصطبل، طویله، سمین، فربه ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

384 با، سکبا، شوربا، وا
١٣٩٩/٠٥/١٧
|

385 دینامیک ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

386 چهارچوب، چهارچوبه، چارچوبه، قالب، کادر، اسکلت، بدنه، قاب، حیطه، قلمرو ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

387 کا ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

388 الام ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

389 آژانس، شعبه، وکالت، کارگزاری
١٣٩٩/٠٥/١٧
|

390 بیات ترک ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

391 تیوب ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

392 پال ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

393 رتوش ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

394 پاریس ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

395 استفسار کردن، پرسیدن، پرسش کردن، مطرح کردن، سراغ گرفتن، جویا شدن، گدایی کردن، استیضاح ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

396 کوچ ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

397 قهقهه ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

398 داوری ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

399 سرریز، انباشته،امتلا، لبریز،سرشار،مملو ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

400 شعیب ١٣٩٩/٠٥/١٧
|