برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا دادگر_فریمان

حمیدرضا دادگر_فریمان متولداستان خراسان رضوی شهرستان فریمان،طراح جدول. فرهنگی.عاشق جدول و موسیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

301 کرور ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

302 سل ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

303 رد،عبور، گذر، عبور کردن، بخشودن، صرفنظر کردن
١٣٩٩/٠٧/٠١
|

304 حاضر، مهیا، میسر، کسب، تحصیل، اندوخته، جمع آوری، گردآوری ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

305 آلزایمر ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

306 بخارا ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

307 تار ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

308 بسکتبال،والیبال،فوتبال،فوتسال،هندبال ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

309 تعهد، ضمان، عهد، قرارداد، قول، معاهده، مقاطعه، مقاوله، میثاق، وعده ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

310 پتو،لحاف،شمد ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

311 درس ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

312 بدخلق، تندخو، خشمناک، دمان، ژیان، سودایی، عصبانی، عصبی، غضب آلود، غضبان، غضبناک،آتشی ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

313 آحاد،یکان ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

314 نس ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

315 دانجه، دانژه، ونوک، وینوک،نرسک, مرجومک, مرجمک،نسک ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

316 خام ١٣٩٩/٠٦/٣١
|

317 لیوان،تنگ، سبو، کوزه، مشربه، آبخور، آبشخور ١٣٩٩/٠٦/٣١
|

318 سنان،پیکان ١٣٩٩/٠٦/٣١
|

319 مونیخ ١٣٩٩/٠٦/٣١
|

320 آب رو، قنات، کهریز ١٣٩٩/٠٦/٣١
|

321 یادمان ١٣٩٩/٠٦/٣١
|

322 وش ١٣٩٩/٠٦/٣١
|

323 نوری ١٣٩٩/٠٦/٣١
|

324 ناساز،پادزهر، پرخیده، حریف، خلاف، دشمن، طاغی، عدو، مدعی، معارض، مغایر، منافی، ناجور، ناموافق، دگراندیش، اپوزیسیون، نقیض، ضد، عکس ١٣٩٩/٠٦/٣١
|

325 اختلاف، اعراض، خصومت، خطاب، دشمنی، ستیزه، سرزنش، سرکشی، ضدیت، طغیان، عتاب، عداوت، عصیان، عناد، معاندت، نافرمانی، نقاضت ١٣٩٩/٠٦/٣١
|

326 هتک ١٣٩٩/٠٦/٣١
|

327 آوا، آواز، بانگ، شرفه، صلا، صوت، ندا ١٣٩٩/٠٦/٣١
|

328 استحاله، انقلاب، تبدل، تبدیل، تحول، تطور، تعویض، رفرم، مسخ ١٣٩٩/٠٦/٣١
|

329 ربا ١٣٩٩/٠٦/٣١
|

330 بالنده، سرافراز، مباهی، مفخر، نازنده ١٣٩٩/٠٦/٣١
|

331 اکابر ١٣٩٩/٠٦/٣١
|

332 برنج،گندم ١٣٩٩/٠٦/٣١
|

333 پراگ ١٣٩٩/٠٦/٣١
|

334 اجل ١٣٩٩/٠٦/٣١
|

335 امرا ١٣٩٩/٠٦/٣١
|

336 آبدار، پرآب، باطراوت، تروتازه، خرم، شادمان ١٣٩٩/٠٦/٣١
|

337 افسردگی ١٣٩٩/٠٦/٣١
|

338 کمرکش،وفد ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

339 آغاز، اوایل، بدو، عنفوان، مقدمه، نخست ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

340 یکی،موتلف، متفق، هماهنگ، هم پیمان، هم دل، همراه، هم رای، هم عهد
١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

341 آج ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

342 ترب،تربچه ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

343 حکمت، معرفت، اطلاع، یقین ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

344 ارتوپدی،شکسته بندی ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

345 حکمت، دانش، معرفت، اطلاع، یقین،دانایی ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

346 اعجاز، معجز، کرامت، استدراج،آیت ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

347 آرزومند، مایل، راغب، مشتاق، طالب، خواستار، متقاضی، بیزار، نفور، دوستدار، شیفته، عاشق، مدعی، شاکی، خریدار، مشتری
١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

348 تاریکا، تیرگی، سیاهی، ظلام، ظلمت، گرفتگی، بی دانشی، جهل، نادانی، ابهام، پیچیدگی، غموض ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

349 نبات ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

350 واه ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|