برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا دادگر_فریمان

حمیدرضا دادگر_فریمان متولداستان خراسان رضوی شهرستان فریمان،طراح جدول. فرهنگی.عاشق جدول و موسیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

301 فرتوناتو سمینارا ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

302 کنراد ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

303 چارلز دیکنز ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

304 روسو ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

305 ابوسعید ابوالخیر ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

306 سروانتس ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

307 اندرسن ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

308 رابرت هاینلاین ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

309 پرل س باک ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

310 جک لندن ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

311 دیل کارنگی ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

312 ملویل ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

313 هرتا مولر ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

314 یوسف جوان ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

315 هسه ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

316 مان ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

317 مان ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

318 هسه ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

319 مان ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

320 نادر ابراهیمی ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

321 ساموئل بکت ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

322 چوبک ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

323 هومر ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

324 داستایوفسکی ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

325 شاو ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

326 دافنه دوموریه ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

327 انگل، بیکاره، پخته خوار، طفیلی، کاسه لیس، مفت خوار،کلاش
١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

328 شاربن ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

329 پل مارنان ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

330 شقاقل ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

331 مهتاج نجومی ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

332 ورمیر ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

333 پالمبانگ ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

334 فرسنگ،فرسخ ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

335 سیر ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

336 دسی متر ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

337 سال نوری ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

338 اونس ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

339 دسیبل ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

340 بل ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

341 یارد ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

342 رادیان ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

343 کولیس ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

344 سنجش ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

345 فرسخ ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

346 پیمایش، ذرع، سنجش ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

347 . پستی. رذالت. حقارت. خست. ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

348 آتن ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

349 کنگاور ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

350 ساک ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|