برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا دادگر_فریمان

حمیدرضا دادگر_فریمان متولداستان خراسان رضوی شهرستان فریمان،طراح جدول. فرهنگی.عاشق جدول و موسیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

201 رب ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

202 مات ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

203 پات ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

204 برات ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

205 جسم، چی، شی، موجود،شیی
١٣٩٩/٠٥/١٩
|

206 کنف،بور ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

207 باایمان، بادیانت، پارسا، پرهیزگار، دیندار، گرونده، متدین، متقی، متورع، مذهبی، مسلمان، معتقد،باخدا ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

208 ابله ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

209 پوشش، پوشیدنی، پوشاک، پیراهن، پیرهن، ثوب، حله، دثار، رخت، قمیص، لباس، ملبوس، جام، صراحی ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

210 ایاب، مراجعه ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

211 بند، حبل، خطام، رسن، رشته، ریسمان ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

212 سویا ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

213 ناشی ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

214 برخی، پاره ای، گروهی
١٣٩٩/٠٥/١٩
|

215 لگن،تشت ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

216 مگر، جز، وانگهی ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

217 اسلاید ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

218 یمین ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

219 یسار ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

220 گیلار ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

221 میکروب،بروسلا،ویروس ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

222 آزار،اک ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

223 اطاق، خانه، مسکن، منزل، جایگاه، ماوا، ماوی، محل، مقام، مقر، مکان، فضا، موضع، بستر، رختخواب، اندازه، حد، توانایی، جرات
١٣٩٩/٠٥/١٩
|

224 دامان، دامن ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

225 ازا،روبرو، ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

226 اسدی طوسی ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

227 سار ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

228 دلال ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

229 بچه، جوان، خردسال، رود، صبی، طفل، نوباوه، نوجوان ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

230 ائتلاف، اتحاد، اتفاق، وحدت، یگانگی ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

231 فحوی،فحوا ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

232 برخه، بهر، حصه، سهم، قسمت، نصیب، بخش، سود، صرفه، فایده، نتیجه، ربح، مزد، منفعت، نفع، حظ، حاصل، محصول، حاصل قسمت، حق مالک ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

233 پیکر، تنه، تن، جثه، کالبد، بدنه، جسم، جسد، لاش، لاشه
١٣٩٩/٠٥/١٩
|

234 یراق ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

235 جهانی، جهان گستر، فرابومی، فرامرزی، کیهانی، میان کشوری
١٣٩٩/٠٥/١٩
|

236 رابط ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

237 آدم کش، جانی، قتال، کشنده، هالک، زهر، سم
١٣٩٩/٠٥/١٩
|

238 اسمی، بنام، زبانزد، خنیده نام، پرآوازه، بلند نام، سرشناس، سمر، شهره، شهیر، معروف، نام آور، نامدار، نامور، نامی، نبیه ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

239 حتمی، مسلم، یقینی، روشن، صریح، واضح ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

240 طرف،سو،ور،جانب،سوی ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

241 حرامی، دزد، راهزن، شبرو، طرار، قطاع الطریق، جیب بر، غارتگر، عیار ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

242 توت فرنگی ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

243 اوان،وقت،زمان،موسم ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

244 مارکی،لرد،کنت،ارل ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

245 عسلی ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

246 یب ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

247 ناباب،ناجور ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

248 صبا ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

249 لبو ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

250 ایثار، جانبازی، جان نثاری، فداکاری، قربانی ١٣٩٩/٠٥/١٨
|