برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا دادگر_فریمان

حمیدرضا دادگر_فریمان متولداستان خراسان رضوی شهرستان فریمان،طراح جدول. فرهنگی.عاشق جدول و موسیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

201 نیکل ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

202 قوا ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

203 جوزا ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

204 شرلوک هلمز ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

205 بدیع، بکر، جدید، طرفه، طری، طریف، مدرن، نوین ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

206 روز ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

207 سیاتل،دنور،لس انجلس،لاس وگاس،نیویورک،واشنگتن ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

208 اتاوا ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

209 فرورفته، کاو، گود، عمق دار، عمیق ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

210 وزیر ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

211 شما ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

212 قیم ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

213 هدم،اعدام, فنا،معدوم کردن ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

214 درینا ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

215 کاشف ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

216 باطن، جبلت، خلقت، ذات، سرشت، طبیعت، فطرت، نهاد، خلق، خو، عادت، طین، گل ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

217 جانور، جنبنده، حی، حیوان، ذی نفس، زنده ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

218 سن ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

219 بامهابت، باهیبت، جاافتاده، رزین، سنگین، متین، موقر، وزین ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

220 حافظه، یاد، اندیشه، فکر، دل، ذهن، ضمیر، قلب، طبع، قریحه
١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

221 عمال،عوامل ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

222 رفت ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

223 نیام،چخ،جراب ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

224 پیشگیری، خودداری، دفع، قدغن، ممانعت، منع، نهی ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

225 حلقه، گرد، مدور، انجمن، محدوده، اداره، بنیاد، سازمان، دف، چنبر، چنبره ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

226 ابرنگ ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

227 یوگا ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

228 دل ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

229 برن،زوریخ ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

230 جا، جایگاه، حله، ربع، فضا، محل، مسکن، مقام، مقر، موضع، رتبه، پایه، جاه، منزلت ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

231 درمانگاه ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

232 گیم ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

233 نواده ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

234 ایوان تورگنیف ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

235 کف پوش، فرشینه، زیلوی ماشینی ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

236 آزار، آسیب، جراحت، خدشه، زیان، ضرر، گزند، لطمه، مضرت، برخورد، شتم، شوک، عیب، نقص،اک ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

237 جاندار، حیوان، دابه، دد، سبع، وحش ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

238 موقت ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

239 اندک، کم، مزجات، معدود، ناچیز ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

240 دولا ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

241 لجن ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

242 حنجره ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

243 هان ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

244 فیلم ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

245 صفحه کلید ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

246 زایو ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

247 بی آغازی، جاودانگی، دیرینگی، سابقه، قدمت | پا، خطوه، گام ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

248 رش ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

249 بازده، برآیند، ثمر، ثمره، راندمان، عملکرد، ماحصل، محصول، مولود، نتیجه، بار، برداشت، میوه، بهره، سود، درآمد، فایده، نفع، خلاصه، مختصر، القصه
١٣٩٩/٠٧/٠١
|

250 آسام ١٣٩٩/٠٧/٠١
|