برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا دادگر_فریمان

حمیدرضا دادگر_فریمان متولداستان خراسان رضوی شهرستان فریمان،طراح جدول. فرهنگی.عاشق جدول و موسیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

151 شیمی ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

152 بدیهی،آشکار، پیدا، روشن، صریح، مشخص، مشهود، واضح، برجسته، چشمگیر، مبرز، ممتاز، استثنایی، طراز اول، فوق العاده ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

153 رقم، شمار، نمره، تا، تعداد، دانه ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

154 کن،ری ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

155 شبیخون ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

156 کاغذدیواری ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

157 آباء، اجداد، اسلاف، پدران، نیا، نیاگان ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

158 اشرف ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

159 نود ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

160 ازاد, فرنگی ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

161 اخلاق،سجایا ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

162 ربع،چارک ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

163 ملح ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

164 وک ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

165 سایق ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

166 احفاد، اولاد، دودمان، سلاله، فرزندان، نسل ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

167 ایکاش، بو، کاشک، کاش ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

168 پنبه زن، نداف ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

169 رن ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

170 تزویر، تعابن، حقه، حیله، خدعت، دستان، دوال، ریو، سوسه، شایبه، غش، فریب، فسون، گول، مکر، نیرنگ، کید ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

171 آفرین، تحسین، تعریف، تقدیر، تمجید، ثنا، حمد، مدح، مدیح، مدیحه، مرحبا، منقبت ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

172 تباهی پذیر، زوال پذیر، معدوم، میرا، میرنده، هالک، بی ثبات، زودگذر، ناپایدار ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

173 دف ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

174 بلاغت، روانی، زبان آوری، سخنوری، طلاقت ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

175 ملخ ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

176 رایج، عادی، متداول، متعارف، مرسوم، مستعمل، پیش پاافتاده، عام، مبتذل،نرمال ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

177 یخدان ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

178 جمع بندی ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

179 زلال ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

180 نواختن، نوازندگی کردن ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

181 دای ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

182 اختر،کوکب ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

183 سفر ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

184 سئول ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

185 خر، گردن، معطف
١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

186 اراک ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

187 بی اساس، بی بنیاد، بی فایده، بی معنی، بیهوده، پوک، تهی، چرند، خالی، صفر، کشکی، مزخرف، میان تهی، واهی، هجو، هیچ، یاوه
١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

188 کی ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

189 دیمی ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

190 تمساح، وال،بالن
١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

191 فن کویل،هواکش ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

192 مجهز ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

193 شد،است ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

194 گردش های روم،راهبه کاسترو ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

195 متر ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

196 شوره زار، بادیه، بدو، برهوت، تیه، دشت، صحرا، صحرای بی آب وعلف، فلات، قفر، نجد، وادی، هامون،کویر ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

197 هرات،بلخ،قندهار،بامیان،مزار شریف،کابل ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

198 منتهی ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

199 مخارج ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

200 نیکل ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|