برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا دادگر_فریمان

حمیدرضا دادگر_فریمان متولداستان خراسان رضوی شهرستان فریمان،طراح جدول. فرهنگی.عاشق جدول و موسیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

151 رمان ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

152 نقاهت ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

153 فتن ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

154 فلات ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

155 خیر ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

156 شنید،شنود ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

157 شر ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

158 قشنگ،جمیل،شیک،بهی،نازک،خوشگل،لطیف ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

159 اهمیت، بزرگی، تجمل، جاه، جبروت، جلال، جلوه، حشمت، سرفرازی، شان، شوکت، عظمت، فر، فره، کبریا، مهابت، هیبت | تظلم، تعرض، شکایت، شکوائیه، گلایه، گله، گله ... ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

160 لبنیات ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

161 آهن، پولاد، برا، تند، تیز ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

162 بی مانند، شاذ، شگفت، طرفه، طریف، عجیب، کمیاب، نایاب، نایافت ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

163 جلا،پیراستن ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

164 یاسمین،شب بو،رز،مریم،میخک،لادن،لاله،لاله عباسی،نرگس،بنفشه،ختمی،محمدی،گلایول،گلاره،آهار ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

165 الخ ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

166 مهربانک. عشق پیچان. لبلاب،عشقه ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

167 خواب و بیدار، فوق سری ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

168 آباجی، اخت، باجی، دده، همشیره،آبجی ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

169 سه تار،تار،دوتار،گیتار،ویولون،کمانچه،قیچک،دف،تنبک،نی،نیلبک،فلوت،پیانو،رباب،عود،چنگ،آکاردئون،ارگ ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

170 جدی ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

171 سرپرست، قیم، کفیل، وصی، مرشد، دوست،اما،ولیکن، ولیک، کلمه استثنابه معنی مکر، دوستدار، یار، مددکار، نگهبان، یاری دهنده ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

172 اندوخته، پس افت، پس انداز، پستا، تدارک، توشه، تهیه، ذخر، رزرو ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

173 که. چه. چون. و. اگر. تا و حروف ربط مرکب : اگرچه. چنانکه. چنانچه. چونکه. همینکه ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

174 پی درپی، دمادم، متواتر، متوالی، مداوم، مستمر،سریال،هی،توالی ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

175 جستن، جست، جهش، جهیدن، خیز، پرواز، طیران ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

176 آوار ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

177 یارن ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

178 آرشیو، ضبط، طبقه بندی اسناد، طبقه بندی شده ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

179 زاد،بنه ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

180 لرز ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

181 ردیف ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

182 وتر،چله،شرع،شِرْعة. قُنْب. قِناب ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

183 کاهی ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

184 سر ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

185 تاکسی نارنجی ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

186 آسا،وار،سا ، وش ، وند، فش ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

187 اتر ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

188 سموم ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

189 ادبا ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

190 هنجار ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

191 آنک ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

192 جامد،مایع،گاز ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

193 دانوب ، راین ، رن ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

194 دوست مشترک ما، داستان دو شهر ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

195 یشمی، بژ، نوک مدادی، سفید، دلفینی ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

196 ایمنی ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

197 ارغون، ارگ، ساز ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

198 آمیب ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

199 زرنیخ ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

200 زن ١٣٩٩/٠٥/١٩
|