برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا دادگر_فریمان

حمیدرضا دادگر_فریمان متولداستان خراسان رضوی شهرستان فریمان،طراح جدول. فرهنگی.عاشق جدول و موسیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

101 کاج قندی ١٣٩٩/٠٨/٣٠
|

102 دوم ١٣٩٩/٠٨/٢٩
|

103 اغلب ١٣٩٩/٠٨/٢٩
|

104 خانه داری ١٣٩٩/٠٨/٢٩
|

105 گره گشا ١٣٩٩/٠٨/٢٩
|

106 بیکار، بی هنر، ولگرد، بی فایده،لش،تنبل،لندهور ١٣٩٩/٠٨/٢٩
|

107 موازنه ١٣٩٩/٠٨/٢٩
|

108 بع ١٣٩٩/٠٨/٢٩
|

109 بزرگ، تنومند، عظیم، کبیر، معظم ١٣٩٩/٠٨/٢٩
|

110 بشقاب ١٣٩٩/٠٨/٢٩
|

111 کربن،هلیم،آرگون،نیتروژن ١٣٩٩/٠٨/٢٩
|

112 وب ١٣٩٩/٠٨/٢٩
|

113 مقدور ١٣٩٩/٠٨/٢٩
|

114 فاسد، له، بدبو، عفن، متعفن
١٣٩٩/٠٨/٢٩
|

115 نخ ١٣٩٩/٠٨/٢٩
|

116 آقا،جناب ١٣٩٩/٠٨/٢٩
|

117 اجلاس، انجمن، جلسه، جلوس، گردهمایی، مجلس، مجمع، فرونشینی ١٣٩٩/٠٨/٢٩
|

118 گم، گمشده، گم گشته، ناپیدا، ناپدید، هدر ١٣٩٩/٠٨/٢٩
|

119 بلال ١٣٩٩/٠٨/٢٩
|

120 سوژه، مسئله، مشکل، مطلب، محمول، باب، خصوص، فقره، قضیه، نهاده، گذارده، وضع شده ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

121 ژاپن ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

122 نقلیه ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

123 اپه ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

124 آزرده، پکر، اندوهگین، اندوهمند، اندوهناک، پژمان، تنگدل، حزین، دلتنگ، غمناک، غمین، گرفته، متاثر، متالم، محزون، مغموم، مکدر، ملول، مهموم، ناخرم، ناخوش، ... ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

125 پارچ ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

126 تکبیر ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

127 تب،قاهره ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

128 ارجمند، بااعتبار، بااهمیت، قیمتی، نفیس، ارزشمند، گرانبها، مغتنم، مهم ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

129 التفات، پروا، توجه، حرمت، رعایت، عنایت، محل، ملاحظه، نگرش، وقع ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

130 زورو ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

131 زورو ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

132 یوونتوس ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

133 الیاس ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

134 باری،آفریننده، الله، ایزد، پروردگار، خالق، خدا، دادار، رب، کردگار، موجد، یزدان ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

135 شارح ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

136 بخیل، تنگ نظر، کنس، لئیم، ممسک، پست فطرت، دون، رذل، فرومایه، پست، بی ارزش ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

137 مولیر ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

138 هزار چرخ ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

139 شدت ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

140 حسادت ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

141 ورزشگاه ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

142 جنبان،پویا، پوینده، جنبنده، حرکت دار ١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

143 تز،پایان نامه ١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

144 رشت ١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

145 مایملک ١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

146 شیرینی ١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

147 لوط ١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

148 هنگ ١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

149 گهواره،گاهواره ١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

150 لنا ١٣٩٩/٠٨/٢٦
|