برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا دادگر_فریمان

حمیدرضا دادگر_فریمان متولداستان خراسان رضوی شهرستان فریمان،طراح جدول. فرهنگی.عاشق جدول و موسیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

101 مس ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

102 کباب ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

103 بی پروا، راست، رک ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

104 سیب سرخ،قرآن،آیینه ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

105 مشیمیه ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

106 کک،سوسک،پشه ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

107 مسرت،بشاشت، بهجت، خوشحالی، خوشی، سرور، سلوت، شادی، نشاط ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

108 چماق، چوب دست، عصا، عمود،منتشا ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

109 دسته،ارتش، جند، جوخه، جیش، خیل، رژیمان، سپاه، عسکر، قشون، گروه، لشکر، هنگ ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

110 یتیم ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

111 ناشور ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

112 شن،ماسه،ریگ،رمل ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

113 کجا ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

114 عمده فروش،بقال
١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

115 رشد ، نمو کردن، بالغ شدن، برومند شدن، رشید شدن، تنومند شدن، جسیم شدن، گنده شدن، چاق شدن، فربه شدن، ستبر شدن، ضخیم شدن، کلفت شدن، عظیم شدن، گسترده شدن ... ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

116 برون ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

117 متمم،الحاق، پیوست، تکمله، تلوا، فرعی، ملحق ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

118 شیش و بش ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

119 سلام ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

120 بت پرست، بدکیش، بی ایمان، بی دین، زندیق، لامذهب، مرتد، مشرک، ملحد، منافق، ناسپاس ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

121 ملتهب،افروخته، زبانه کش، شرربار، شعله ناک، لاهب، لهیب گر، مشتعل ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

122 توهم، گمان، وهم، پندار، پنداشت، تخیل، اندیشه، تصور، تفکر، فکر، مخیله، نقشه، سودا، وسواس، تصویر، تندیس، شبح، قصد، آهنگ، عزم، تصمیم ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

123 دکتر پاسکال ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

124 کیارام ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

125 شوکت،جلال ، ابهت. بزرگی ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

126 کد ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

127 خبیث،بدذات، بدسرشت، پست، خسیس، دیوسیرت، فرومایه، لئیم، ناکس، نامردم ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

128 تاپ ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

129 دکور ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

130 اورست ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

131 بلقیس،سبا ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

132 هند،هندوستان ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

133 مهری،ساناز،سارا،مریم ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

134 ثمود ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

135 حرم ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

136 مونترال ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

137 بولدوزر ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

138 ادانا ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

139 بارکد ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

140 اسب بخار
١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

141 تودهنی ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

142 ریب،تظاهر ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

143 رویش، نشو، نما، نمو،نشا
١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

144 مویی ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

145 تمام، همگنان، همه،تام،کل،تامه ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

146 کوزه ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

147 وی ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

148 آرای ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

149 یک ماشین نویس ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

150 یورت،یرت ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|