برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا دادگر_فریمان

حمیدرضا دادگر_فریمان متولداستان خراسان رضوی شهرستان فریمان،طراح جدول. فرهنگی.عاشق جدول و موسیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

101 نخاع ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

102 مختص ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

103 پلان ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

104 فریاد ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

105 دکلمه ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

106 هورت ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

107 بام ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

108 نامه از زنی ناشناس،کازانوا،آشفتگی احساس ها, تارهای نقره ای ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

109 جز ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

110 نایتینگل ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

111 ترن ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

112 بی سپاس، حق ناشناس، قدرناشناس، کفور، ناسپاس، نمک بحرام، نمک نشناس ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

113 شهاب ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

114 رحمان،صمد،رحیم،قهار،جبار،واحد،جاوید،حی،کریم،قیوم ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

115 جبار،قهار،واحد،تواب ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

116 انعام، بخشش، خوبی، دهش، عطا، محاسن، مرحمت، منت، نواخت، نوال، نوع پروری، نوع دوستی، نیکخواهی، نیکوکاری، نیکویی، نیکی ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

117 تله پاتی ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

118 نادر ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

119 اوزان ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

120 ایهام ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

121 جناس ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

122 نورس ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

123 آپارات ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

124 لاندا ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

125 نم نم ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

126 حلقه، دایره، دایره ای شکل، گرد، مستدیر ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

127 دارت ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

128 دمبل ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

129 اندیکاتور ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

130 آمنه ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

131 جنگجو ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

132 داروسازی ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

133 دیرین شناسی ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

134 مرجانیان ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

135 آمار،احتمالات ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

136 پنجه طلایی ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

137 نراد ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

138 هنر ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

139 پیشه، شغل، صناعت، صنعت، عمل، کار، کسب، مشغله ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

140 کار ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

141 اردو ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

142 رسوا ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

143 رسوا ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

144 شرف ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

145 احترام، اعتبار، جاه، حرمت، حیثیت، شرف، عرض، عرق، عزت، قدر، منزلت، ناموس
١٣٩٩/١٢/٠٦
|

146 رسوا ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

147 رسوا ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

148 جان سخت ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

149 رقت ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

150 نانو سیلور ١٣٩٩/١٢/٠٦
|