برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا دادگر_فریمان

حمیدرضا دادگر_فریمان متولداستان خراسان رضوی شهرستان فریمان،طراح جدول. فرهنگی.عاشق جدول و موسیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 لیگ ١٣٩٩/١٢/١٦
|

52 پاراالمپیک ١٣٩٩/١٢/١٦
|

53 شوماخر ١٣٩٩/١٢/١٦
|

54 زا ١٣٩٩/١٢/١٦
|

55 استخر ١٣٩٩/١٢/١٦
|

56 بست ١٣٩٩/١٢/١٦
|

57 دیزی ١٣٩٩/١٢/١٦
|

58 دلو ١٣٩٩/١٢/١٦
|

59 دلو ١٣٩٩/١٢/١٦
|

60 قمقمه ١٣٩٩/١٢/١٦
|

61 بت ١٣٩٩/١٢/١٦
|

62 ابن مقله ١٣٩٩/١٢/١٦
|

63 وحشتناک ١٣٩٩/١٢/١٦
|

64 ایلچی، پیک، سفیر، قاصد، مرسل، پیغمبر، رسول، نبی ١٣٩٩/١٢/١٦
|

65 زمرد ١٣٩٩/١٢/١٥
|

66 دوراهی ١٣٩٩/١٢/١٥
|

67 گنداب رو ١٣٩٩/١٢/١٥
|

68 دزد بازار ١٣٩٩/١٢/١٥
|

69 نارکند ١٣٩٩/١٢/١٥
|

70 زرداب ١٣٩٩/١٢/١٥
|

71 هایدروپونیک ١٣٩٩/١٢/١٥
|

72 ونکوور ١٣٩٩/١٢/١٠
|

73 ونکوور ١٣٩٩/١٢/١٠
|

74 ند،بازگشت، برگشت، رجعت، نکس، بربط، ساز ١٣٩٩/١٢/١٠
|

75 مردان شاه ١٣٩٩/١٢/١٠
|

76 نکول،اعراض، تمرد، رویگردانی، سرپیچی
١٣٩٩/١٢/١٠
|

77 مالزی ١٣٩٩/١٢/١٠
|

78 مالزی ١٣٩٩/١٢/١٠
|

79 تئین ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

80 راه ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

81 روارو ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

82 روارو ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

83 دید و بازدید ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

84 تردد ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

85 صله رحم ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

86 اسرا ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

87 مرشد ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

88 ماما ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

89 مسدود ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

90 خاویار ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

91 خاویار ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

92 نارون ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

93 آهو ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

94 خرس ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

95 کتاب ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

96 هلاک ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

97 دقیق، روشندل، کنجکاو، موشکاف، نکته بین، نکته سنج، هوشیار، باریک اندیش ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

98 میخوش، مَلَس،مز ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

99 آباد ساختن، آبادان کردن، برافراشتن، نصب کردن، بر پا کردن، برقرار کردن، اقامه کردن، انجام دادن، مجلس کردن ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

100 مختص ١٣٩٩/١٢/٠٩
|