برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا دادگر_فریمان

حمیدرضا دادگر_فریمان متولداستان خراسان رضوی شهرستان فریمان،طراح جدول. فرهنگی.عاشق جدول و موسیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 طیف ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

52 دیرینه، سرمدی، طولانی، قدیمی، کهنه،کهن،باستانی،قدیم،تاریخی
١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

53 کهف ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

54 جاافتاده، سالخورده، سالدیده، سالمند، کهنسال، مسن، معمر، پاتال، فرتوت، ناتوان، ابدال، اوتاد، خضر، شیخ، قدیس، قطب، مراد، مرشد، پیشوا، قاید، مرید ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

55 آتن ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

56 متن ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

57 مولانا ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

58 برای ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

59 آتن ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

60 اتو ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

61 احتیاج، اقتضا، تلنگ، تمنا، حاجت، دربایست، درخواست، ضرورت، لزوم، نذر، وسن، نذری، تحفه، اظهارعشق، ناز،مایحتاج ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

62 کاردینال ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

63 یهو،یکباره،بیهوا،ناگه ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

64 سربی ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

65 شاهنامه ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

66 اداری، پرسنل، عضو، کادر، مامور، مستخدم ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

67 یان،هذیان ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

68 جی ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

69 باستانی، باستان، دیرینه، قدیم، کنانه، کهنه،دیرین،تاریخی ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

70 زادالمسافرین ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

71 گوش ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

72 نان و کباب ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

73 کش ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

74 اندرون، باطن، تو، در، درون، وارد،میان،لا ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

75 تنگه هرمز ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

76 نم،تری،رطوبت ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

77 گسل،زلزله،کوه ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

78 گراهام بل ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

79 سنبل ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

80 گلخانه،باغچه ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

81 جهرم ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

82 امر، جریان، حادثه، خبر، رویداد، عارضه، مسئله، مطلب، موضوع، واقعه،مورد ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

83 مین ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

84 می ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

85 ماهی ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

86 هرسین،نوسود ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

87 رت ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

88 بریل ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

89 ادیت ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

90 ایتالیایی ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

91 لوس،ننر ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

92 تونل، دهلیز، راهرو، گذرگاه، نقب ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

93 جریده، ژورنال، نشریه، کارنامه ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

94 جوینده ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

95 تبریک،تهنیت ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

96 گریه ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

97 آس وپاس، بی نوا، تنگ دست، تهی دست، درویش، فقیر، محتاج، مفلس، مفلوک، ندار، یک لاقبا ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

98 بی اساس، بی پایه، سست، ضعیف، واهی، دروغ، کذب،لق ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

99 پوچ، پوک، تهی، تخلیه، آزاد، رها، بی سکنه، بلاتصدی، بلامتصدی، بری، عاری، فارغ، صرف، محض، خلوت، خلوتگاه ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

100 نار ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|