برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا دادگر_فریمان

حمیدرضا دادگر_فریمان متولداستان خراسان رضوی شهرستان فریمان،طراح جدول. فرهنگی.عاشق جدول و موسیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 پل سفید ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

52 آبدار، آبکی، باریک، تنک، روان، سیال، شل، کم رنگ، مایع، نازک، نرم ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

53 ناخدا، ملاح ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

54 استارت ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

55 بیچاره، بی نوا، تنگدست، تهی دست، بدبخت، درویش، سائل، غریب، کم بضاعت، گدا، محتاج، مسکین، مفلس، ندار، نیازمند ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

56 استارت ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

57 سورچي ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

58 صاحب سخن ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

59 حصول ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

60 تبسم، خنده، شکرخند، شکرخنده ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

61 پایاپای،تهاتر ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

62 یواب ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

63 لما ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

64 یخنی ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

65 ادیب، مصنف، دبیر، راقم، کاتب، محرر، منشی، نگارنده، وراق ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

66 یویو ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

67 میکروب،بروسلا،ویروس ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

68 زوال، فنا، نابودی، قتل، مرگ، موت، هلاکت، معدوم، نابود،دمار ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

69 کلیه ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

70 پالایشگاه ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

71 فالوده ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

72 قوم ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

73 داد و فریاد، بانگ و غوغا، الم شنگه،هیاهو ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

74 تجسس، تفحص، جستن، طلب کردن،تفتیش ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

75 مقابل،متقابل ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

76 دکتری ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

77 وسوسه ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

78 حذاقت، خبرگی، مهارت، تردستی، چیره دستی ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

79 آموزگاری، معلمی، تبحر، حذاقت، خبرگی، مهارت، تردستی، چیره دستی، زیرکی ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

80 سوسو ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

81 تلخ،تند،شور،شیرین ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

82 اتوسا ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

83 فا ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

84 فا ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

85 مائو ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

86 تسمه،سوپاپ, دینام،دلکو ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

87 هرت ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

88 نگه ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

89 انارک ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

90 یکه ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

91 امیل ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

92 نیروانا ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

93 رازیانه، ختمی ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

94 لرد،کنت،دوک ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

95 باریک، ضعیف، غث، کم جثه، منهوک، نازک، نحیف، نزار،تکیده ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

96 شمال دانوب ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

97 چاقو، خنجر، دشنه، ساطور، قداره، قمه، نشتر، نیشتر
١٣٩٩/٠٩/٠١
|

98 فائو ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

99 جیره ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

100 قلم ١٣٩٩/٠٩/٠١
|