برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا دادگر_فریمان

حمیدرضا دادگر_فریمان متولداستان خراسان رضوی شهرستان فریمان،طراح جدول. فرهنگی.عاشق جدول و موسیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

501 هند،تبت،عراق،یمن،قطر،ایران،امارات،لبنان،سوریه،عربستان،پاکستان،افغانستان ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

502 يوگا ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

503 سیلان ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

504 سودا، وسواس، صبارا، صباره، ماخول، ماخولیا، خیال فام، جنون، وهم، توهم ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

505 اصول ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

506 هلند ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

507 اصله ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

508 وای ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

509 اعضا، اندام، پیکره،سازواره،اَندامگان،اندامواره ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

510 ایوان، صفه، سالن ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

511 تجار ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

512 ادا ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

513 پوشیدنی، جامه، رخت، کسوت، لباس، ملبوس ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

514 نازک ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

515 ادا ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

516 زما ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

517 ایجاد, تولید،احداث،آفرینش،آفریدن ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

518 پاراوان ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

519 آلوده، پلید، چرک آلود، چرکین، ریم آلود، لچر، ملوث، ناپاک، نجس، غیرشفاف، متکاثف ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

520 غنیمت ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

521 مدار ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

522 نرجس،نرگس ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

523 پرداخته، صیقلی، لغزنده، نرم، نشو، هموار، تخت، مستوی، مسطح، راست، شق، پاک، پالوده، روشن، زلال، خالص، مروق، ناب، بی آلایش، وضیع ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

524 جوال،گونی ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

525 اینجا ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

526 دیدن، نگریستن، تماشا کردن، رویت کردن ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

527 دیشب،دوش ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

528 ابکم، اصم، الکن، گنگ، لال، خاموش، ساکت، خجالتی، خجول، بی عرضه ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

529 ماخونیک ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

530 باقوت، بانیرو، پرزور، پرقوت، توانا، زورمند، قوی، قوی جثه، مقتدر ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

531 خیش، آهن جفت، فدان، ایمد. سپار ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

532 مقدمه الادب ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

533 سورنجان ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

534 آریان ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

535 تش ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

536 بنی آدم ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

537 پوتین ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

538 پسته ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

539 آیین، دین، شرع، شریعت، طریقت، طریقه، مذهب، مسلک، مشرب، نحله ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

540 اتول ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

541 آزرمگین، خجل، روسیاه، سرافکنده، سربزیر، شرم زده، شرمگین، شرمنده ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

542 آوا، آواز، آهنگ، پرده، ترانه، ترنم، سرود، نشید، نوا ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

543 بدان،دان ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

544 یونسکو ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

545 تعجیل، عجله، تندروی، تندی، شتاب ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

546 خیبر ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

547 رودان ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

548 آخ،اوخ،آی ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

549 وجب ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

550 چهره، رخ، رخسار، روی، صورت، جور، روش، شکل، طریق، طریقه، طور، منوال، نمط، وضع، بودجه، پول، دینار، سرمایه، مبلغ، نقدینه، جانب، سمت، سو، طرف، حالت، دلیل ... ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|