برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا دادگر_فریمان

حمیدرضا دادگر_فریمان متولداستان خراسان رضوی شهرستان فریمان،طراح جدول. فرهنگی.عاشق جدول و موسیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

501 دانگفنگ، لیفان ١٣٩٩/١١/٠٧
|

502 یمن ١٣٩٩/١١/٠٧
|

503 روش ١٣٩٩/١١/٠٧
|

504 بروسلوز ١٣٩٩/١١/٠٧
|

505 بروسلا ١٣٩٩/١١/٠٧
|

506 کُلانژیت ١٣٩٩/١١/٠٧
|

507 گل ماهور ١٣٩٩/١١/٠٧
|

508 لمس ١٣٩٩/١١/٠٦
|

509 لبخند ١٣٩٩/١١/٠٦
|

510 نصب ١٣٩٩/١١/٠٦
|

511 قصاب ١٣٩٩/١١/٠٦
|

512 کتب ١٣٩٩/١١/٠٦
|

513 راهنما ١٣٩٩/١١/٠٦
|

514 رهبر ١٣٩٩/١١/٠٦
|

515 آرشیتکت ١٣٩٩/١١/٠٦
|

516 راهنما ١٣٩٩/١١/٠٦
|

517 بهر ١٣٩٩/١١/٠٥
|

518 معاش،حیات، زندگی، زیست، عمر، هستی، تعیش، عیش، گذران ١٣٩٩/١١/٠٥
|

519 اساطیری ١٣٩٩/١١/٠٥
|

520 خیاو ١٣٩٩/١١/٠٥
|

521 لاوازیه ١٣٩٩/١١/٠٥
|

522 لاوازیه ١٣٩٩/١١/٠٥
|

523 ینا،رور ١٣٩٩/١١/٠٥
|

524 جین ١٣٩٩/١١/٠٥
|

525 تعامل ١٣٩٩/١١/٠٥
|

526 بیماری، تالم، توجع، دردآلودگی، علت، مرض ١٣٩٩/١١/٠٥
|

527 جو ١٣٩٩/١١/٠٥
|

528 کوت ١٣٩٩/١١/٠٥
|

529 بلیغ، زبان دان، زبان آور، شیوا، غرا، گشاده زبان ١٣٩٩/١١/٠٥
|

530 مشقت ١٣٩٩/١١/٠٥
|

531 کوت ١٣٩٩/١١/٠٥
|

532 ام البنین ١٣٩٩/١١/٠٥
|

533 ادبار،فلاکت ١٣٩٩/١١/٠٤
|

534 بالنگ، طرح چهارگوشه، طرح گل وبوته دار، طرح اسلیمی قالی ١٣٩٩/١١/٠٤
|

535 بزهکاری ١٣٩٩/١١/٠٤
|

536 کفاش ١٣٩٩/١١/٠٤
|

537 ریب ١٣٩٩/١١/٠٤
|

538 شرلوک هلمز ١٣٩٩/١١/٠٣
|

539 جوزا ١٣٩٩/١١/٠٣
|

540 سیاتل ١٣٩٩/١١/٠٣
|

541 فیکوس،آزالیا ١٣٩٩/١١/٠٣
|

542 ابن فرزاد ١٣٩٩/١١/٠٣
|

543 محمد ابریشمی ١٣٩٩/١١/٠٣
|

544 کلهر ١٣٩٩/١١/٠٣
|

545 ازهار ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

546 اناره ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

547 ول ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

548 اناره ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

549 کراچی، کویته، پیشاور، اسلام آباد، لاهور ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

550 چشم سفید،خیره سر ١٣٩٩/١٠/٢٩
|