برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا دادگر_فریمان

حمیدرضا دادگر_فریمان متولداستان خراسان رضوی شهرستان فریمان،طراح جدول. فرهنگی.عاشق جدول و موسیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

501 کارون ١٣٩٩/٠٨/٠٥
|

502 مگو ١٣٩٩/٠٨/٠٥
|

503 هرس ١٣٩٩/٠٨/٠٥
|

504 باروک ١٣٩٩/٠٨/٠٥
|

505 اجرت،دست رنج ١٣٩٩/٠٨/٠٥
|

506 پسته ١٣٩٩/٠٨/٠٥
|

507 اتم ١٣٩٩/٠٨/٠٥
|

508 زنبارگی، خوشکامگی، بدکاری، بازی،تفنن ١٣٩٩/٠٨/٠٥
|

509 اتاترک،اتاتورک ١٣٩٩/٠٨/٠٥
|

510 وجین ١٣٩٩/٠٨/٠٥
|

511 تویوتا ١٣٩٩/٠٨/٠٥
|

512 تو ١٣٩٩/٠٨/٠٥
|

513 رودخان ١٣٩٩/٠٨/٠٥
|

514 الموت ١٣٩٩/٠٨/٠٥
|

515 فورگ ١٣٩٩/٠٨/٠٥
|

516 اخلاص،ارادت ١٣٩٩/٠٨/٠٥
|

517 جلال آباد ١٣٩٩/٠٨/٠٥
|

518 بداحوال، بیمار، مریض، ناخوش، بدروزگار، ناراحت، ناشاد، غمگین، مغموم، غم زده ١٣٩٩/٠٨/٠٥
|

519 احمق، بی شیله پیله، خوش باور، زودباور، ساده، ساده دل، ساده نگر، صاف وصادق، ضعیف العقل، کودن، مغفل، هالو، سلیم، پاکدل، صافی ضمیر ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

520 در،مدخل،درب،دروازه ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

521 آماج، آیه، اثر، داغ، رگه، علامت، مارک، نشان، هدف،سیبل
١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

522 یبس ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

523 نل ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

524 مارگریت وست ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

525 مشک ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

526 حتمی، مسلم، یقینی، روشن، صریح، واضح،مبرم ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

527 آسان، سهل، میسر، بی آلایش، بی نقش، امرد، نرم بروت، نوخط، خوش باور، خوش خیال، زودباور، ساده لوح، ابله، بله، مغفل، نادان، بی تکلف، وضیع، بسیط، بی آمیغ، ... ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

528 نامه از زنی ناشناس ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

529 ره ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

530 درام ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

531 پیکره، تندیس، پیکر، نماد، الگو، اسوه، نمونه ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

532 یا،پس،نه،را،اما،باری،خواه،زیرا،،لیکن،نیز،ولی،هم ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

533 آب پا، آبیار، مقسم آب، نگهبان آب ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

534 همسر ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

535 آلفا ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

536 رهن ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

537 افشره ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

538 ماکو ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

539 سراب روانسر ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

540 زخم ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

541 چمباتمه ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

542 ماست،پنیر،کره،خامه ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

543 داوود،داود ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

544 درل، برماه، برمه، برماهه، پرمه، مثقب، دریل، بید، شپشک ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

545 هد هد ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

546 غلاف ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

547 آیین، طریقه، کیش، روش، مذهب، مرام، مشرب، نحله، راه، طریق، نهج، مسیر ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

548 عبوس،اخمو ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

549 اورست ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

550 کاوندیش ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|