برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا دادگر_فریمان

حمیدرضا دادگر_فریمان متولداستان خراسان رضوی شهرستان فریمان،طراح جدول. فرهنگی.عاشق جدول و موسیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

451 اندازه گیری، پیمایش، تخمین، توزین، سنجیدن، قیاس، مقابله، مقایسه، ارزیابی ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

452 تیغ ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

453 نمد ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

454 ین ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

455 ایمیل ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

456 مرکب ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

457 لاک ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

458 سنسکریت،سانسکریت ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

459 سک ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

460 مبعلی ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

461 مارس ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

462 خاشاک ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

463 یلو ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

464 نخود ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

465 تارخ ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

466 تبانی،ساخت و پاخت،گاوبندی ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

467 تغابن ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

468 تایمر،کرونومتر ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

469 الم، بیماری، تالم، داء، رنج، سوز، سوزش، عارضه، کسالت، مرض، ناخوشی، وجع | بقایا، تفاله، ته نشست، ثفل، راسب، رسوب ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

470 دیباج ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

471 دیش ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

472 تکلم، گپ، گفت وگو، مباحثه، محاوره، مذاکره، مصاحبه،گفتگو ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

473 لسان ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

474 ترمیم،مرمت ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

475 جوانه زدن ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

476 نبش ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

477 نوگرا، نوجو، روشن فکر، متجدد، منورالفکر ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

478 بهارنارنج ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

479 تمدن ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

480 مور،نمل ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

481 ژیمناستیک ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

482 تت ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

483 اتیکت، انگ، نسبت ناروا ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

484 وروجک ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

485 پاکیزه، زکی، طاهر، منقح، تطهیرشده، پاک شده،طیب،مقدس،طیبه،طایب ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

486 اک،اکبند ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

487 متر،کیلومتر ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

488 چاخان ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

489 ویترین ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

490 ماست ،پنیر،کره،کشک،دوغ،شیر،سرشیر،خامه ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

491 فانتوم،میگ،بمب افکن ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

492 پیروز، رستار، سعادتمند، مفلح،فایز
١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

493 جناغ ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

494 حق ستان، دادرس، دادگستر، دادور، عادل، منصف، باریتعالی ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

495 بیات ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

496 ویار ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

497 نخودی ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

498 بهت زده، حیران، حیرت زده، خیره، شگفت زده، مات، متحیر، هاج ، واج ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

499 تبار، دودمان، ذریه، عرق، گوهر، نتاج، نسب، نسل ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

500 مردی از اران ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|