برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا دادگر_فریمان

حمیدرضا دادگر_فریمان متولداستان خراسان رضوی شهرستان فریمان،طراح جدول. فرهنگی.عاشق جدول و موسیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

451 نیوکمپ ١٣٩٩/١١/٠٩
|

452 زورخانه ١٣٩٩/١١/٠٩
|

453 ازادی ١٣٩٩/١١/٠٩
|

454 نیوکمپ ١٣٩٩/١١/٠٩
|

455 بای آرنا ١٣٩٩/١١/٠٩
|

456 استادیوم، باشگاه، زورخانه ١٣٩٩/١١/٠٩
|

457 ابشار ١٣٩٩/١١/٠٩
|

458 سزار،امپراطور، کسرا ١٣٩٩/١١/٠٩
|

459 آب زن ١٣٩٩/١١/٠٩
|

460 انکارتا ١٣٩٩/١١/٠٩
|

461 باستان شناسی ١٣٩٩/١١/٠٩
|

462 موریس مترلینگ ١٣٩٩/١١/٠٩
|

463 بیرونی ١٣٩٩/١١/٠٩
|

464 اتوهان ١٣٩٩/١١/٠٩
|

465 سوربن ١٣٩٩/١١/٠٩
|

466 اپنهایمر ١٣٩٩/١١/٠٩
|

467 کمبریج ١٣٩٩/١١/٠٩
|

468 آتاترک ١٣٩٩/١١/٠٩
|

469 برکلی ١٣٩٩/١١/٠٩
|

470 اکسفورد ١٣٩٩/١١/٠٩
|

471 ایسنا ١٣٩٩/١١/٠٩
|

472 دکترا ١٣٩٩/١١/٠٩
|

473 مدرس ١٣٩٩/١١/٠٩
|

474 ژئوسنتریک ١٣٩٩/١١/٠٩
|

475 مینروا ١٣٩٩/١١/٠٩
|

476 ارشمیدس ١٣٩٩/١١/٠٩
|

477 علوم ١٣٩٩/١١/٠٩
|

478 فضل ١٣٩٩/١١/٠٩
|

479 هندسه ١٣٩٩/١١/٠٩
|

480 هندسه ١٣٩٩/١١/٠٩
|

481 تلمیذ ١٣٩٩/١١/٠٩
|

482 اندیشه، بینش، حکمت، خرد، دانایی، شناخت، علم، فرهنگ، فضل، معرفت ١٣٩٩/١١/٠٩
|

483 نی ١٣٩٩/١١/٠٩
|

484 نزار ١٣٩٩/١١/٠٩
|

485 سونا ١٣٩٩/١١/٠٩
|

486 زار ١٣٩٩/١١/٠٩
|

487 مافنگی ١٣٩٩/١١/٠٩
|

488 ضنی ١٣٩٩/١١/٠٩
|

489 نازک اندام ١٣٩٩/١١/٠٩
|

490 آداپتور ١٣٩٩/١١/٠٨
|

491 استپ ١٣٩٩/١١/٠٧
|

492 تشکیل،مرتب کردن، نظم دادن، سامان دادن، تشکیلات، برنامه ریزی ١٣٩٩/١١/٠٧
|

493 نهرو ١٣٩٩/١١/٠٧
|

494 اوه ١٣٩٩/١١/٠٧
|

495 اوه ١٣٩٩/١١/٠٧
|

496 یونجه ١٣٩٩/١١/٠٧
|

497 اوین ١٣٩٩/١١/٠٧
|

498 جهان نما ١٣٩٩/١١/٠٧
|

499 سزار ١٣٩٩/١١/٠٧
|

500 گشادن، وا کردن، گشودن، دایر کردن، تاسیس کردن، ایجاد کردن، جدا کردن، شکافتن، تشریح کردن، شرح دادن، از بین بردن مانع، مرتفع ساختن، گره گشایی کردن ١٣٩٩/١١/٠٧
|