برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا دادگر_فریمان

حمیدرضا دادگر_فریمان متولداستان خراسان رضوی شهرستان فریمان،طراح جدول. فرهنگی.عاشق جدول و موسیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

451 کامیون،کامیونت ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

452 بی آبرو، بی حمیت، بی ناموس، قرمساق، لوده، ناکس، بی عار، تن آسا، تنبل، کاهل، لاابالی،بی رگ، سست نهاد ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

453 بربط ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

454 خواهان، خواهنده، راغب، طالب، متقاضی، مسئلت، مستدعی، خواستگار ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

455 تعیش، حیات، زندگانی، زندگی، زیستن،زی ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

456 رویکرد ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

457 یسنا ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

458 اعزام، گسیل، راهی، رونده، عازم ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

459 اکنون، الان، الحال، اینک، حال، حالیا، فعلاً، اینگاه، کنون، ایدون، امروزه ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

460 اشیا ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

461 افعال،امور ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

462 آن ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

463 یز ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

464 وعید ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

465 شله،آش ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

466 اا ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

467 خلاء ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

468 سین ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

469 وول، تکان خوردن، به حرکت آمدن، حرکت کردن ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

470 نا ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

471 طوس ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

472 ساتکین، ساغر، صراحی، قدح، کاسه ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

473 یحیی گل محمدی ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

474 روبر ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

475 ین ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

476 رنگ، صبغه، گونه، لون، شبیه، مانند، نظیر، دین، قرض، وام ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

477 تمام، تمامی، جمع، همگی، همه | قلوه، گرده ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

478 آش ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

479 آبشار نوژیان ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

480 تین ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

481 پدرام ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

482 رگبی ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

483 قد ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

484 فدایی ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

485 قباله ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

486 بره ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

487 رودابه ١٣٩٩/٠٨/٠٦
|

488 سورنا ١٣٩٩/٠٨/٠٦
|

489 ماده, نر ١٣٩٩/٠٨/٠٦
|

490 آسیمه، آسیمه سر، بی قرار، خیره، درمانده، سرگردان، سرگشته، شیفته، فرومانده، گیج، مبهوت، متحیر، مدهوش، مردد، واله، هاج وواج، حیرت زده ١٣٩٩/٠٨/٠٦
|

491 لولو ١٣٩٩/٠٨/٠٦
|

492 مماس ١٣٩٩/٠٨/٠٦
|

493 بتول ١٣٩٩/٠٨/٠٦
|

494 هبل،لات،منات،عزی ١٣٩٩/٠٨/٠٦
|

495 آشکارایی، ایضاح، روشنی، صراحت، هویدایی ١٣٩٩/٠٨/٠٦
|

496 درباب، درباره، درخصوص ١٣٩٩/٠٨/٠٦
|

497 تلف،هلاک ١٣٩٩/٠٨/٠٦
|

498 باقری ١٣٩٩/٠٨/٠٦
|

499 نم نم ١٣٩٩/٠٨/٠٦
|

500 خارج ١٣٩٩/٠٨/٠٦
|