برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا دادگر_فریمان

حمیدرضا دادگر_فریمان متولداستان خراسان رضوی شهرستان فریمان،طراح جدول. فرهنگی.عاشق جدول و موسیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 جو ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

2 جولیا،الیزابت،جودی ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

3 جادویی،جذاب، فریبنده، جادوانه، سحرانگیز
١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

4 موش خرما ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

5 مودب،پروریده، پرورش یافته، پرهیخته، بافرهنگ،باادب ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

6 راند ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

7 شالیزار ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

8 ماراتن،امدادی،سرعت ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

9 بایر ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

10 پای ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

11 پیچیده، گنگ، مبهم، بی معنا ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

12 پات ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

13 سایه های موازی ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

14 وزنه ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

15 اکتینیوم ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

16 لر ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

17 برازیلیا ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

18 درازی،کشیده،تمدد، کشش،درازا ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

19 مربع ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

20 سل ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

21 بازرسی،بررسی، پی جویی، تحقیق، تفتیش، تفحص، جست وجو، رسیدگی، غور، فحص، کاوش، ممیزی ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

22 رحم ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

23 احیا ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

24 اسه ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

25 آهای ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

26 میانمار ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

27 کالبد،جسم ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

28 گرانیگاه ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

29 شکرخند، شکرخنده، لبخند، مبسم، نیم خند ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

30 بی باکی، تهور، جسارت، شجاعت، گستاخی، نترسی ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

31 شالیزار ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

32 سیم ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

33 میگ ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

34 یخنی ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

35 رحیم استرلینگ ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

36 شیرابه ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

37 بداحوال، بستری، بیمار، دردمند، کسل، مریض، ناسالم، زشت، تلخ، منغص، ناگوار، دلگیر، غمگین، گرفته، ملول، ناشاد، مکروه، ناپسند، نامطبوع ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

38 موسیقی کلاسیک ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

39 زدن،تنبیه بدنی ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

40 باهوش، داهی، زیرک، جلد، جلید، چابک، چالاک، چست، فرز، درس خوان، رند، زبردست، ماهر، زبل، شیطان ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

41 صبا ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

42 کاهش، کمی، منقصت، نقص، نقصان، نقیصه،عیب
١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

43 نیشابور ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

44 هی ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

45 توحید،عدل،نبوت،امامت،معاد ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

46 سا،اسا،وار ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

47 الک دولک،هفت سنگ،اتل متل ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

48 شیله ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

49 وفا ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

50 لو ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|