برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا دادگر_فریمان

حمیدرضا دادگر_فریمان متولداستان خراسان رضوی شهرستان فریمان،طراح جدول. فرهنگی.عاشق جدول و موسیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 آداپتور ١٣٩٩/١١/٠٨
|

2 استپ ١٣٩٩/١١/٠٧
|

3 تشکیل،مرتب کردن، نظم دادن، سامان دادن، تشکیلات، برنامه ریزی ١٣٩٩/١١/٠٧
|

4 نهرو ١٣٩٩/١١/٠٧
|

5 اوه ١٣٩٩/١١/٠٧
|

6 اوه ١٣٩٩/١١/٠٧
|

7 یونجه ١٣٩٩/١١/٠٧
|

8 اوین ١٣٩٩/١١/٠٧
|

9 جهان نما ١٣٩٩/١١/٠٧
|

10 سزار ١٣٩٩/١١/٠٧
|

11 گشادن، وا کردن، گشودن، دایر کردن، تاسیس کردن، ایجاد کردن، جدا کردن، شکافتن، تشریح کردن، شرح دادن، از بین بردن مانع، مرتفع ساختن، گره گشایی کردن ١٣٩٩/١١/٠٧
|

12 دانگفنگ، لیفان ١٣٩٩/١١/٠٧
|

13 یمن ١٣٩٩/١١/٠٧
|

14 روش ١٣٩٩/١١/٠٧
|

15 بروسلوز ١٣٩٩/١١/٠٧
|

16 بروسلا ١٣٩٩/١١/٠٧
|

17 کُلانژیت ١٣٩٩/١١/٠٧
|

18 گل ماهور ١٣٩٩/١١/٠٧
|

19 لمس ١٣٩٩/١١/٠٦
|

20 لبخند ١٣٩٩/١١/٠٦
|

21 نصب ١٣٩٩/١١/٠٦
|

22 قصاب ١٣٩٩/١١/٠٦
|

23 کتب ١٣٩٩/١١/٠٦
|

24 راهنما ١٣٩٩/١١/٠٦
|

25 رهبر ١٣٩٩/١١/٠٦
|

26 آرشیتکت ١٣٩٩/١١/٠٦
|

27 راهنما ١٣٩٩/١١/٠٦
|

28 بهر ١٣٩٩/١١/٠٥
|

29 معاش،حیات، زندگی، زیست، عمر، هستی، تعیش، عیش، گذران ١٣٩٩/١١/٠٥
|

30 اساطیری ١٣٩٩/١١/٠٥
|

31 خیاو ١٣٩٩/١١/٠٥
|

32 لاوازیه ١٣٩٩/١١/٠٥
|

33 لاوازیه ١٣٩٩/١١/٠٥
|

34 ینا،رور ١٣٩٩/١١/٠٥
|

35 جین ١٣٩٩/١١/٠٥
|

36 تعامل ١٣٩٩/١١/٠٥
|

37 بیماری، تالم، توجع، دردآلودگی، علت، مرض ١٣٩٩/١١/٠٥
|

38 جو ١٣٩٩/١١/٠٥
|

39 کوت ١٣٩٩/١١/٠٥
|

40 بلیغ، زبان دان، زبان آور، شیوا، غرا، گشاده زبان ١٣٩٩/١١/٠٥
|

41 مشقت ١٣٩٩/١١/٠٥
|

42 کوت ١٣٩٩/١١/٠٥
|

43 ام البنین ١٣٩٩/١١/٠٥
|

44 ادبار،فلاکت ١٣٩٩/١١/٠٤
|

45 بالنگ، طرح چهارگوشه، طرح گل وبوته دار، طرح اسلیمی قالی ١٣٩٩/١١/٠٤
|

46 بزهکاری ١٣٩٩/١١/٠٤
|

47 کفاش ١٣٩٩/١١/٠٤
|

48 ریب ١٣٩٩/١١/٠٤
|

49 شرلوک هلمز ١٣٩٩/١١/٠٣
|

50 جوزا ١٣٩٩/١١/٠٣
|