حمیدرضا خادمی

حمیدرضا خادمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهDOS١٠:١٣ - ١٤٠٠/٠٥/١٤Dos and don'ts میشه باید ها و نباید هاگزارش
5 | 0
نوب سگ١٣:٢٦ - ١٤٠٠/٠٥/١٢یعنی تازه کار. کسی که هیچی نمیدونه. یکم بهش رحم کنین. ) اینم لایک کنین (گزارش
32 | 1
call me back on cell١٢:٣٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥بعدا بهم زنگ بزنگزارش
2 | 0
we got cut off١٢:٤٣ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥تماس قطع شدگزارش
2 | 0
this is١٢:٤٢ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥میشه این هست }و در تماس: This is Beth. من Beth هستمگزارش
2 | 1
please leave message١٢:٤٠ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥لطفا پیام بزارگزارش
0 | 0
i have another call١٢:٣٩ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥من پشت خطی دارمگزارش
0 | 0
oh hold on١٢:٣٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥گوشیو نگه دار ) صبر کن (گزارش
0 | 0
fuck١٢:٣٦ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥لعنتیگزارش
0 | 0
jet lag١٢:٤٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٣خستگی بعد پروازگزارش
0 | 0