برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمید انصاری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 خودشیفتگی ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

2 دستشویی کردن

Take a leak= ادرار کردن
١٣٩٩/٠٣/١٢
|

3 بابابزرگ ١٣٩٩/٠٣/١١
|

4 همینو کم داشتم ١٣٩٩/٠٣/١١
|

5 متلاطم ١٣٩٩/٠٣/١١
|

6 امکان نداره ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

7 به حساب میزبان ١٣٩٩/٠٢/١١
|

8 خیلی خوشحال و راضی بودن ١٣٩٩/٠٢/١١
|

9 تجربه‌ی یه تغییر ناگهانی و ناخوشایند ١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

10 دست به کار شدن
شروع به انجام کاری کردن
١٣٩٩/٠١/٣٠
|

11 سریع تمومش کن ١٣٩٩/٠١/٢٦
|

12 در کسری از ثانیه ١٣٩٩/٠١/٢٦
|

13 رفتگر ١٣٩٩/٠١/٢٦
|

14 (بصورت جمع) علایم حیاتی ١٣٩٩/٠١/٢٦
|

15 اوضاع چطوره؟
حالت چطوره؟
١٣٩٩/٠١/٢٥
|

16 چشم تو چشم شدن ١٣٩٩/٠١/٢٥
|