حمید صادقی

حمید صادقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهroof caving٠٠:٠٣ - ١٤٠٠/٠٨/٢٦به هم ریختن اوضاعگزارش
0 | 0
vanity fair٠٠:٥٤ - ١٤٠٠/٠٧/٢٣مجله مشهور فشن که در آمریکا و انگلیس چاپ می شود.گزارش
0 | 0
eels٢١:١٧ - ١٤٠٠/٠٧/٢٢مار ماهیگزارش
2 | 0
wild oat١٨:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/٠٩به بچه ای که در دوران قبل از عروسی بدنیا بیاید مثلاً دوران نامزدیگزارش
0 | 0
skirting around٢١:١٥ - ١٤٠٠/٠١/١٠طفره رفتنگزارش
0 | 0
happy as a clam٢٣:٣٢ - ١٤٠٠/٠١/٠٤به شدت خوشحال بودنگزارش
2 | 0
tune back٢٣:٢٣ - ١٤٠٠/٠١/٠٤اصطلاح موسیقی به معنی تنظیم گامگزارش
0 | 0
lit out٠٠:٣٠ - ١٣٩٩/١٢/٢٥فرار سریع ، ترک کردن سریع از مکانیگزارش
0 | 0
word to the wise١٩:٢٥ - ١٣٩٩/١٢/٢٢هنگام نصیحت کردن کسی به کار میرود از من به تو نصیحتگزارش
7 | 0
mouthpiece١٧:٤٧ - ١٣٩٩/١٢/٢٢وکیل مدافعگزارش
2 | 0
bust ball١٧:٢٢ - ١٣٩٩/١٢/٢٢ضایع کردنگزارش
7 | 0
supt١١:٤٦ - ١٣٩٩/١٢/٢١فرمانده کل ، رییس بیشتر در مورد نظامی و انتظامی به کار میرهگزارش
0 | 0
whacked٢٠:٥٣ - ١٣٩٩/١٢/٠٧ضربه زدن ، کشتنگزارش
2 | 0
gone off٢٠:٤١ - ١٣٩٩/١٢/٠٧ترک کردن ، رها کردنگزارش
9 | 0
fixes٢٣:١٥ - ١٣٩٩/١٢/٠٤بد نگاه کردنگزارش
2 | 0
edgeways٢٢:٤١ - ١٣٩٩/١٢/٠٤( عامیانه ) نشنیدن صحبت کسی بخاطر صحبت نفری دیگرگزارش
5 | 0
as well as the next man٢٢:٢١ - ١٣٩٩/١٢/٠٤مثل هر کس دیگهگزارش
2 | 0
on that score٠١:٠٠ - ١٣٩٩/١٢/٠٤توافق داشتن روی مسئله خاصگزارش
0 | 1
straightened out٠٠:٥٢ - ١٣٩٩/١٢/٠٤حل کردن مشکلگزارش
5 | 1
taped up١٩:٥٣ - ١٣٩٩/١٢/٠١دست بسته شدن ، ناتوان شدنگزارش
0 | 0
stootfish١٩:٤٥ - ١٣٩٩/١٢/٠١دختر نه چندان جذابی که دختر جذاب با او معاشرت می کند تا در مقایسه بهتر به نظر برسد.گزارش
0 | 0
club٠٢:٣١ - ١٣٩٩/١٢/٠١چوب گلفگزارش
14 | 0
fairway٠٢:٢٩ - ١٣٩٩/١٢/٠١سوراخ بازی گلفگزارش
0 | 1
took into account٢٠:٢٢ - ١٣٩٩/١١/٠٤در نظر داشتنگزارش
0 | 0
diddle around٢١:٠٤ - ١٣٩٩/١٠/٣٠وقت تلف کردنگزارش
2 | 0
trustee board٠٠:٠٣ - ١٣٩٩/١٠/٢٩مدیریتگزارش
0 | 0
boarded up٢٣:٥٢ - ١٣٩٩/١٠/٢٨پلمپ شدنگزارش
9 | 0
put in a word for a person٠١:٠٤ - ١٣٩٩/١٠/٢٦تعریف کسی را کردنگزارش
2 | 0
hand it to you٢٣:٠٦ - ١٣٩٩/١٠/٢٢به سلامتی کسی خوردنگزارش
0 | 0
feather٠٠:٤٩ - ١٣٩٩/١٠/٢٢مفتخر کردن ، باعث افتخار بودن گزارش
5 | 1
clear across٠٠:٢١ - ١٣٩٩/١٠/٢٢گوشه دنجگزارش
0 | 0
foxed٢٠:١١ - ١٣٩٩/١٠/٢١گول زدنگزارش
0 | 0
claim١٩:٥٥ - ١٣٩٩/١٠/٢١کنترل داشتنگزارش
7 | 0
paisan١٩:٤٦ - ١٣٩٩/١٠/٢١رفیقگزارش
12 | 0
dippy١٩:٤٥ - ١٣٩٩/١٠/٢١ریختن رو هم , عاشق شدنگزارش
0 | 0
handlebars١٩:٣١ - ١٣٩٩/١٠/٢١کنایه از سیبیل مدل فرمانیگزارش
0 | 0
rifle company١٩:١٦ - ١٣٩٩/١٠/٢١گروهان تفنگدارانگزارش
0 | 0
stockade١٨:٢٥ - ١٣٩٩/١٠/٢١بازداشتگاهگزارش
5 | 0
stikes me١٥:٢٨ - ١٣٩٩/٠٩/٠٣متوجه شدن , آگاه شدنگزارش
0 | 0