حمیدرضا

حمیدرضا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهhanging out١٢:١١ - ١٣٩٩/٠٢/٠٩وقت گذرانیگزارش
12 | 1
ligaments١٥:١٧ - ١٣٩٩/٠٢/٠٨رباط دست و پا در علم پزشکیگزارش
7 | 0
acquaintances١٢:٤٢ - ١٣٩٩/٠٢/٠٨آشنایی که می شناسییش ولی روابط خیلی نزدیکی ندارید مثلا رفت و آمد خانوادگی داشته باشین رستوران برین. . . . .گزارش
28 | 0
egghead٢٠:٠٣ - ١٣٩٨/١٢/٠٨بچه خرخونگزارش
5 | 1
somewhat attractive١٠:٥٥ - ١٣٩٨/١١/٢٨تاحدی جذابگزارش
5 | 0
comb hair١٠:٥٤ - ١٣٩٨/١١/٢٨شانه کردن موگزارش
7 | 0
trim his beard١٠:٥٣ - ١٣٩٨/١١/٢٨اصلاح صورتگزارش
9 | 0
broad shoulders١٠:٥١ - ١٣٩٨/١١/٢٨چارشونهگزارش
80 | 1
athletic build١٠:٤٩ - ١٣٩٨/١١/٢٨هیکل ورزشکاریگزارش
16 | 0
facial hair١٠:٤٧ - ١٣٩٨/١١/٢٨چهره پر موگزارش
5 | 1
shaggy beard١٠:٤٦ - ١٣٩٨/١١/٢٨ریشه بلند پشمیگزارش
12 | 0
deep set eyes١٠:٣٦ - ١٣٩٨/١١/٢٨چشمانی گود رفتهگزارش
7 | 0
ruddy complexion١٠:٣٠ - ١٣٩٨/١١/٢٨چهره گل انداختهگزارش
12 | 1
square face١٠:٢٧ - ١٣٩٨/١١/٢٨صورت استخوانیگزارش
21 | 0
shoulder length hair١٠:٢٥ - ١٣٩٨/١١/٢٨موهای خوابیده روی شانهگزارش
16 | 0
hideously ugly١٠:٢٣ - ١٣٩٨/١١/٢٨فوق العاده زشتگزارش
18 | 0
bears a striking resemblance١٠:٢٢ - ١٣٩٨/١١/٢٨شباهت فوق العادهگزارش
16 | 0
upturned nose١٠:٢١ - ١٣٩٨/١١/٢٨بینی سربالاگزارش
44 | 0
hourglass figure١٠:١٨ - ١٣٩٨/١١/٢٨زنی درشت اندام ولی کمر باریکگزارش
7 | 1
a radiant complexion١٠:١٦ - ١٣٩٨/١١/٢٨چهره بشاشگزارش
5 | 1
happily married١٤:٥٤ - ١٣٩٨/١١/٢٧ازدواج سعادتمندگزارش
5 | 1
proposes to the woman١٤:٥٢ - ١٣٩٨/١١/٢٧خواستکاری از یک خانمگزارش
7 | 0
make a commitment١٤:٥١ - ١٣٩٨/١١/٢٧ایجاد یک تعهدگزارش
14 | 1
mutual friend١٤:٤٩ - ١٣٩٨/١١/٢٧دوستی دوطرفهگزارش
9 | 2
college sweetheart١٤:٤٧ - ١٣٩٨/١١/٢٧دوستی با جنس مخالف زمان بچگیگزارش
0 | 1
childhood sweetheart١٤:٤٥ - ١٣٩٨/١١/٢٧کودکی شیرینگزارش
2 | 4
she’s just not my type١٤:٣٢ - ١٣٩٨/١١/٢٧او از جنس من نیستگزارش
0 | 0