برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمید بزرگی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 سلام دهستان کوش زر جز شهرستان اقلید میباشد ،و نه آباده، ١٣٩٨/٠٦/٠٨
|

2 با صلابت ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

3 اریب ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

4 کرک ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

5 شانه ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

6 پروسه ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

7 روند ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

8 مزرعه کوچک ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

9 روزنه ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

10 مبین ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

11 شام مهتاب، ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

12 رامتین ١٣٩٨/٠١/١٦
|

13 ابوس ١٣٩٨/٠١/١٦
|