برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمید بهنام‎فر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 هستومند (واژه ای پهلوی)، هستنده، هست‌مند ١٣٩٩/٠٨/٠٥
|

2 نقاب ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

3 ترافرازَندگی ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

4 فراباشندگی ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

5 حیث تاریخی ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

6 هنر استفاده‎ی مؤثر و اقناع‎کننده از کلام ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

7 ترافرازنده ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

8 ارجاع ١٣٩٩/٠٦/١٠
|