حمید

حمید

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهرقم زدن سرنوشت١٠:١١ - ١٣٩٨/٠٦/١٥Write destinyگزارش
2 | 1
چطور مگه١٠:١٧ - ١٣٩٨/٠٦/١٥How soگزارش
18 | 1
be go١٠:٠٥ - ١٣٩٨/٠٦/١٥آماده بودنگزارش
5 | 0
تصمیم با خودته١٠:١٦ - ١٣٩٨/٠٦/١٥It's your callگزارش
0 | 0
بزن قدش١٠:١٥ - ١٣٩٨/٠٦/١٥Give me a high fiveگزارش
39 | 1
play well with others١٠:١٤ - ١٣٩٨/٠٦/١٥با بقیه خوب تا کردنگزارش
5 | 0
ببینیم و تعریف کنیم١٠:١٣ - ١٣٩٨/٠٦/١٥We'll see about thatگزارش
12 | 1
speaking of someone١٠:١٢ - ١٣٩٨/٠٦/١٥حرف . . . شدگزارش
16 | 0
کمربندی١٠:١١ - ١٣٩٨/٠٦/١٥Belt wayگزارش
0 | 1
unsweetened tea١٠:١٠ - ١٣٩٨/٠٦/١٥چای دیشلمه/قند پهلوگزارش
0 | 0
it can wait till tomorrow١٠:٠٩ - ١٣٩٨/٠٦/١٥بمونه برای فرداگزارش
5 | 0
be off the books١٠:٠٨ - ١٣٩٨/٠٦/١٥چیزی که گزارش نشده/ثبت نشده/حساب نشدهگزارش
0 | 0
یادش بخیر١٠:٠٦ - ١٣٩٨/٠٦/١٥The good old days/those were the daysگزارش
12 | 1
یه مو از سرش کم بشه١٠:٠٥ - ١٣٩٨/٠٦/١٥If you harm/touch a hair of/on her hairگزارش
2 | 0
a skycap١٠:٠٣ - ١٣٩٨/٠٦/١٥باربر فرودگاهگزارش
0 | 0
parabellum١٠:٠٢ - ١٣٩٨/٠٦/١٥فشنگی که تو اسلحه های سبک استفاده میشه. هفت تیر نیمه خودکار آلمانیگزارش
7 | 1
lock horns with someone٠٩:٥٧ - ١٣٩٨/٠٦/١٥با کسی دست به یقه شدنگزارش
5 | 0
go ballistic٠٩:٥٥ - ١٣٩٨/٠٦/١٥کفری شدنگزارش
2 | 0
be pissed off١٠:٤١ - ١٣٩٨/٠٦/١٤کفری بودنگزارش
0 | 0
be on the same page١٠:٣٩ - ١٣٩٨/٠٦/١٤باهم توافق داشتنگزارش
5 | 0
remind someone a favor١٠:٣٨ - ١٣٩٨/٠٦/١٤سر کسی منت گذاشتنگزارش
0 | 0
outsource٢٠:٠٨ - ١٣٩٨/٠٦/١٣از منابع و امکانات خارج از شرکت استفاده کردنگزارش
51 | 1
pension credit١٦:٠٩ - ١٣٩٨/٠٦/١٣کمک هزینه مستمریگزارش
0 | 0
گوشت حرام١٢:٤٠ - ١٣٩٨/٠٦/١٣Forbidden meatگزارش
0 | 0
گوشت حلال١٢:٤٠ - ١٣٩٨/٠٦/١٣Permissible meatگزارش
0 | 0
falling in love١٢:٣٨ - ١٣٩٨/٠٦/١٣عاشقیگزارش
5 | 0
child marriage١٢:٣٦ - ١٣٩٨/٠٦/١٣کودک همسری/ازدواج دختران زیر ۱۸ سالگزارش
2 | 0