برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زهره

z.h

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پیچیده
١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

2 قوانین تخصیص بودجه به نهادهای خاص برای اهداف خاص
١٣٩٩/٠٤/١٩
|

3 از جمله ١٣٩٩/٠١/١٢
|

4 دادگاه، محکمه
١٣٩٨/٠٩/٢٣
|