برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

هادی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اصلی پایه محور استاندارد ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

2 1) بی اهمیت
2)فردی که به خاطر هر چیز کوچکی ابراز ناراحتی می کند
١٣٩٩/٠٢/١٢
|

3 گرسنگی کشیدن i'm famished ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

4 به صورت منظم ومداوم و از روی جدیت ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

5 خز وتکراری = corny ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

6 poor thing بیچاره حیوونکی ١٣٩٩/٠٢/١٢
|