برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

هادی قاسمی

هادی قاسمی English Teacher
English Translation student

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 the tree collapsed right in front of our house. ١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

2 سر خوردن و فرو ریختن ١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

3 به افتخار و به احترام کسی نوشیدنی میل کردن. ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

4 وعده غذایی که در مراسم عروسی صرف میشود. ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|