جوادشجاعی

جوادشجاعی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهدپو٠١:٤٩ - ١٣٩٨/٠٢/٢٨دپو= بهره چکانی ( قطره چکانی بهره رساندن ) .گزارش
5 | 1
بارکد٢٣:٠٩ - ١٣٩٨/٠١/٢٧بارکد=باریکه ثبت ( Bar=باریکه، نوار ، میله ) .گزارش
5 | 1
کلاس٢١:١٩ - ١٣٩٨/٠١/٠٤کلاس=روندپایه.گزارش
25 | 3
اینترنت٠٣:١٠ - ١٣٩٧/١٢/١٨اینترنت= تنیده گیتی ( تنیده=شبکه، گیتی=جهانی ) .گزارش
18 | 1
سر١٧:٠٣ - ١٣٩٧/١١/١٥سر=رس=رأس.گزارش
12 | 1
بزرگ١٧:٠٠ - ١٣٩٧/١١/١٥بزرگ=برگ=برک=کبر.گزارش
14 | 4
پخت١٩:٥٤ - ١٣٩٧/١١/١١پخت=بخت=بخط=طبخ.گزارش
7 | 0
دیجیتال٢٠:٢٧ - ١٣٩٧/١٠/٢٧رقمیحال ( درزمان حال رقمی کار میکند ) .گزارش
2 | 1
پانتومیم٠٠:١٤ - ١٣٩٧/١٠/٢١پانتومیم=بی واژه نمایی.گزارش
16 | 1
پروژه٢٣:٣٩ - ١٣٩٧/١٠/١٨پروژه=پیشجهتهگزارش
5 | 1
مبل٢٠:٣٩ - ١٣٩٧/٠٩/٠٢مبل=دربره چین ( در بر محیط چینده می شود ) .گزارش
28 | 4
سوئد١٦:٤٠ - ١٣٩٧/٠٩/٠١نقشه سوئد شبیه جوراب بلند می باشد.گزارش
16 | 1
شبه جزیره٢٠:١٧ - ١٣٩٧/٠٨/٣٠نقشه شبه جزیره عربستان شبیه فک و صورت کرگدن است و امارات و قطر دو شاخ این کرگدن هستند.گزارش
14 | 1
مکزیک١٩:٤١ - ١٣٩٧/٠٨/٣٠نقشه مکزیک شبیه کفش پاشنه بلند زنانه است.گزارش
28 | 2
ژاپن١٩:٣٧ - ١٣٩٧/٠٨/٣٠نقشه ژاپن شبیه اسب دریایی می باشد.گزارش
46 | 1
پاکستان١٩:٣٤ - ١٣٩٧/٠٨/٣٠نقشه پاکستان شبیه هواپیمای کنکورد می باشد.گزارش
12 | 1
سن٢٣:٠١ - ١٣٩٧/٠٨/٢٩در سن چهل سالگی انسان آگاهانه تر زندگی می کند هر کاری که انجام می دهد چه خوب چه بد می فهمد بهتر از آن یا بدتر ازآن می توانست انجام دهد و حاضر است عقو ... گزارش
21 | 1
trade١٤:٣٤ - ١٣٩٧/٠٨/٢٩TRADE=TEJARAT ( حرف Tبه D تبدیل شده است.گزارش
30 | 7
home١٤:٢٧ - ١٣٩٧/٠٨/٢٩HOME=KHaME=KHANEگزارش
23 | 5
دیالوگ٢٢:٤٨ - ١٣٩٧/٠٨/٢٦دیالوگ=درک گفتار.گزارش
37 | 2
هاپلوگروپ١٥:٤٨ - ١٣٩٧/٠٨/٢٠هاپلوگروپ=جهش گروه ( گروه جهش یافته ) .گزارش
7 | 0
کنترل٢٢:٠٤ - ١٣٩٧/٠٨/١٦کنترل = بشمارگری.گزارش
21 | 0
god٢٠:٥٥ - ١٣٩٧/٠٨/١٢GOD=KHOD=KHODA ( بنظر می رسد حرف خ به گاف تبدیل شده است ) .گزارش
41 | 3
پنگوئن٢٣:٢٣ - ١٣٩٧/٠٨/٠٦پنگوئن=پنجه رویخگزارش
21 | 2
ترانزیت١٥:٠٧ - ١٣٩٧/٠٨/٠٣ترانزیت =مرزامرزی ( مرز ا مرزی، از این مرز به آن مرز ) .گزارش
23 | 1
produce١٤:٣٥ - ١٣٩٧/٠٨/٠١Pardakhte =Product ) ( پرداخته شده ، تولید شده ) .گزارش
28 | 1
الفبا٢٠:٣٧ - ١٣٩٧/٠٧/٣٠شباهت الفبای فارسی ولاتین ازراست به چپ= اiایeوvذcسwزzکkحhعuلlرr زjهoوvدbمp.گزارش
32 | 1
الفبا١٤:٣٧ - ١٣٩٧/٠٧/٢٩الفبای فارسی به ترتیب شباهت بصری = آالدذبیپنتثشسصضخجحکگطظفقعغزرژومه.گزارش
23 | 2
تونل١٤:٢٩ - ١٣٩٧/٠٧/٢٩تونل=طاقگذر ( گذرگاهی که سرتاسر طاق دارد ) .گزارش
9 | 0
ع٢١:٣٠ - ١٣٩٧/٠٧/٢٧ع=uo ( حرفuشبیه قسمت بالایی ع است وoدرالفبای فنیقی حرف عین بوده است ) .گزارش
25 | 4
سناریو٢١:٣٧ - ١٣٩٧/٠٧/٢٦سناریو ( اجتماعی، اقتصادی وسیاسی ) =چندرویکنش.گزارش
21 | 1
سندروم٢١:٣٠ - ١٣٩٧/٠٧/٢٦سندروم =چندبروزکنش.گزارش
44 | 3
فاینانس١٦:١٩ - ١٣٩٧/٠٧/٢٦فاینانس ( خارجی ) =فرامرزارزی، فراارزی.گزارش
5 | 1
ambulance١٦:١٢ - ١٣٩٧/٠٧/٢٦درمانرسان.گزارش
12 | 1
وزارت امور خارجه١٥:٥١ - ١٣٩٧/٠٧/٢٦وزارت امور خارجه=وزارت فرامرزی ( Foreign ) .گزارش
14 | 0
تراریوم٢١:٢٠ - ١٣٩٧/٠٧/٢٥تراریوم =خشکزیدان.گزارش
9 | 1
گاردریل١٥:٢٥ - ١٣٩٧/٠٧/٢٥گاردریل =پرتبان.گزارش
5 | 1
HE١٤:٠٤ - ١٣٩٧/٠٧/٢٤آیا� He�با�هو�عربی بمعنای اوشباهت بصری ندارد، ( هوHe ) .گزارش
16 | 1
انزیم١٩:١٤ - ١٣٩٧/٠٧/٢٣آنزیم =زیستمایه.گزارش
5 | 1
ژن١٨:٤٩ - ١٣٩٧/٠٧/٢٣ژن=زیستگام ( مثل پیشگام، سابقه زیستی ونسلی ) .گزارش
21 | 1
فریزر٠٠:١١ - ١٣٩٧/٠٧/٢٣فریزر=یخرشد.گزارش
2 | 2
هیدروژل٠٠:٠٧ - ١٣٩٧/٠٧/٢٣هیدروژل=آبرشد.گزارش
2 | 0
مدل٠٠:٠٥ - ١٣٩٧/٠٧/٢٣مدل=مثالمندگزارش
5 | 1
بیلبورد١٣:٣٣ - ١٣٩٧/٠٧/٢٢بیلبورد =تخته بیان ( مثل تخته سیاه تخته ای که برروی آن پیامهای بازرگانی، فرهنگی واجتماعی نشان داده می شود ) .گزارش
12 | 1
انرژی٢١:٥٣ - ١٣٩٧/٠٧/٢١انرژی =توان روی ( توان رفتن بودن و شدن ) .گزارش
12 | 1
فیلم٢١:٤٨ - ١٣٩٧/٠٧/٢١فیلم =روان تصویر.گزارش
25 | 3
پلتفرم٢١:٤٧ - ١٣٩٧/٠٧/٢١پلتفرم =ریختارپایه.گزارش
37 | 3
تیپ١٦:٤٣ - ١٣٩٧/٠٧/٢١تیپ=دسته پوش ( پوشش یک دست ) .گزارش
12 | 1
تیم١٦:٤٠ - ١٣٩٧/٠٧/٢١تیم=دست همیگزارش
7 | 1
نویز١٨:٢٨ - ١٣٩٧/٠٧/١٩نویز=وزونه ( وز ونه، بمعنای وزوزکردن صدایی شبیه وزوز ) .گزارش
9 | 1