برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

جوادشجاعی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دپو= بهره‌چکانی(قطره‌چکانی‌بهره‌رساندن). ١٣٩٨/٠٢/٢٨
|

2 بارکد=باریکه‌ثبت(Bar=باریکه،نوار ،میله). ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

3 کلاس=روندپایه. ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

4 اینترنت= تنیده‌گیتی(تنیده=شبکه،گیتی=جهانی). ١٣٩٧/١٢/١٨
|

5 سر=رس=رأس. ١٣٩٧/١١/١٥
|

6 بزرگ=برگ=برک=کبر. ١٣٩٧/١١/١٥
|

7 پخت=بخت=بخط=طبخ. ١٣٩٧/١١/١١
|

8 رقمیحال(درزمان حال رقمی کار میکند). ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

9 پانتومیم=بی‌واژه‌نمایی. ١٣٩٧/١٠/٢١
|

10 پروژه=پیشجهته ١٣٩٧/١٠/١٨
|

11 مبل=دربره‌چین(در بر محیط چینده می شود). ١٣٩٧/٠٩/٠٢
|

12 نقشه سوئد شبیه جوراب بلند می باشد. ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

13 نقشه شبه جزیره عربستان شبیه فک و صورت کرگدن است و امارات و قطر دو شاخ این کرگدن هستند. ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

14 نقشه مکزیک شبیه کفش پاشنه بلند زنانه است. ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

15 نقشه ژاپن شبیه اسب دریایی می باشد. ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

16 نقشه پاکستان شبیه هواپیمای کنکورد می باشد. ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

17 در سن چهل سالگی انسان آگاهانه تر زندگی می کند هر کاری که انجام می دهد چه خوب چه بد می فهمد بهتر از آن یا بدتر ازآن می توانست انجام دهد و حاضر است عق ... ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

18 TRADE=TEJARAT(حرف Tبه D تبدیل شده است. ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

19 HOME=KHaME=KHANE ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

20 دیالوگ=درک‌گفتار. ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

21 هاپلوگروپ=جهش‌گروه(گروه جهش یافته). ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

22 کنترل = بشمارگری. ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

23 GOD=KHOD=KHODA(بنظر می رسد حرف خ به گاف تبدیل شده است). ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

24 پنگوئن=پنجه‌رویخ ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

25 ترانزیت =مرزامرزی(مرز ا مرزی،از این مرز به آن مرز). ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

26 Pardakhte =Product)(پرداخته شده ،تولید شده). ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

27 شباهت الفبای فارسی ولاتین ازراست به چپ=
اiایeوvذcسwزzکkحhعuلlرr زjهoوvدbمp.
١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

28 الفبای فارسی به ترتیب شباهت بصری =
آالدذبیپنتثشسصضخجحکگطظفقعغزرژومه.
١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

29 تونل=طاقگذر(گذرگاهی‌که سرتاسر طاق دارد). ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

30 ع=uo (حرفuشبیه‌قسمت‌بالایی‌ع‌است‌وoدرالفبای‌فنیقی‌حرف عین‌بوده‌است). ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

31 سناریو(اجتماعی،اقتصادی‌وسیاسی)=چندرویکنش. ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

32 سندروم =چندبروزکنش. ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

33 فاینانس(خارجی) =فرامرزارزی،فراارزی. ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

34 درمانرسان. ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

35 وزارت امور خارجه=وزارت فرامرزی(Foreign). ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

36 تراریوم =خشکزیدان. ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

37 گاردریل =پرتبان. ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

38 آیا� He�با�هو�عربی‌بمعنای‌اوشباهت‌بصری‌ندارد،(هوHe). ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

39 آنزیم =زیستمایه. ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

40 ژن=زیستگام‌(مثل‌پیشگام،سابقه‌زیستی‌ونسلی). ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

41 فریزر=یخرشد. ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

42 هیدروژل=آبرشد. ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

43 مدل=مثالمند ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

44 بیلبورد =تخته‌بیان(مثل‌تخته‌سیاه‌ تخته‌ای‌که‌برروی‌آن‌پیامهای‌بازرگانی،فرهنگی‌واجتماعی‌نشان‌داده‌می‌شود). ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

45 انرژی =توان روی (توان رفتن بودن و شدن). ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

46 فیلم =روان تصویر. ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

47 پلتفرم =ریختارپایه. ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

48 تیپ=دسته‌پوش(پوشش‌یک‌دست). ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

49 تیم=دست‌همی ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

50 نویز=وزونه(وز ونه،بمعنای‌وزوزکردن‌صدایی‌شبیه‌وزوز). ١٣٩٧/٠٧/١٩
|