برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حبیب مسعودی

حبیب مسعودی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مبهم ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

2 نیروی اتحاد بوجود اوردن، نیروی متحد ساختن ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

3 کار هایی که با فرمان انجام داده شود ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

4 نوعی موسیقی است که برای کودکان ضرر دارد. ١٣٩٩/٠٣/٢٢
|

5 کسی که با همجنس خود فقط رابطه احساسی، علاقمند بطور کاملا صحیح، علاقمند، به رفتار،عملکرد، کردار ، اخلاق همجنس خود میباشد. همجنسگرا با همجنس باز بسیار ... ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

6 نام مکانی در کشوریونان که در عصر لیکورگوس قانوگذار
یونانی، لیکورگوس با این اندیشه که کسی با اراده خود
خویشتن را وقف کار میکند ، به شخصه به ژیم ...
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

7 فرماندهان سپاه، اربابان اسب ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

8 علت و اصل نتیجه نهایی ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

9 معنی رفعزیان: از میان بردن ضرر ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

10 بدون ترس ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

11 ترس نداشتن ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

12 بطور معمول ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

13 یک ذهن بطور معمول بی‌فایده ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

14 مکتب مشایی :پدید آورنده آن ارسطو فیلسوف یونانی است و دلیل این نام گذاری تمایل ارسطو به قدم زدن در حال تدریس بود. ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

15 مراحل لازم برای رسیدن هدف خاص ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

16 افسار به هوس های زیان آور ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|